‘BIT ĆE MI ČAST GLEDATI VAS IZ SVEMIRA ‘

OVARATI S UČENICIMA UŽIVO IZ LE­TJE­LI­CE I PRU­ŽI­TI IM CI­JE­LI SVEMIR NA DLANU’

24sata - - NEWS - Pi­še: ANTONELA ŽGELA

De­jan Nem­čić (32), pro­fe­sor ge­or­gra­fi­je, svom pos­lu po­sve­ću­je svu svo­ju ener­gi­ju, žar i lju­bav. Ujed­no je i ve­li­ki hu­ma­ni­ta­rac ko­ji po­la svo­je pla­će odva­ja za obra­zov­ne pro­jek­te mla­dih, a nje­gov trud i rad pre­poz­na­li su lju­di iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske. on će pos­ta­ti pr­vi Hr­vat ko­ji je od­le­tio u Svemir. Na nje­go­vim sa­to­vi­ma ge­ogra­fi­je u os­nov­noj ško­li Be­rek ne­ma ‘bu­ba­nja’ na­pa­met.

NAS­TA­VAK NA SLJEDEĆOJ STRA­NI­CI 

SNOVI SE OSTVARUJU Ni­kad ni­sam ni po­mis­lio da ću baš ja bi­ti pr­vi Hr­vat u sve­mi­ru. Ali kao uči­telj ge­ogra­fi­je sa­njao sam da na­kon svih kon­ti­ne­na­ta svi­je­ta uče­ni­ci vi­de i svemir - i u to­me sam us­pio

Ka­da obra­đu­ju odre­đe­nu dr­ža­vu, Nem­čić or­ga­ni­zi­ra vir­tu­al­ne su­sre­te s is­e­lje­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma ge­ogra­fi­je ali i vir­tu­al­no raz­gle­da­va­nje gra­do­va pre­ko Skypea. Sves­tra­nom uči­te­lju ni to ni­je bi­lo dos­ta pa je pro­na­šao na­čin da klin­ci upoz­na­ju svi­jet kroz sva osje­ti­la. - Do sa­da smo pro­pu­to­va­li sve kon­ti­nen­te. Ta­ko sam im omo­gu­ćio da kroz osje­ti­lo vi­da osje­te dr­ža­vu ili grad. Že­lio sam uklju­či­ti sluh i njuh. Is­pro­ba­va­mo hra­nu ko­je su tra­di­ci­onal­ne za tu dr­ža­vu, a do­la­ze nam i svi­ra­či i pje­va­či iz ze­ma­lja ko­je obra­đu­je­mo i do­no­se da­šak te države kroz glaz­bu, objaš­nja­va. Is­ti do­živ­ljaj že­lio im je pru­ži­ti za Svjet­ski dan svemira i na kra­ju us­pio, ali ni­je se na­dao da će ujed­no sam se­be lan­si­ra­ti u svemir.

PRA­VI PONOS HR­VAT­SKE

- Pri­ča o le­tu u svemir doš­la je kao dio pro­jek­ta ‘Uživo sa svih kon­ti­ne­na­ta’ ka­da smo za dan svemira ima­li uživo jav­lja­nje iz Spa­ce for hu­ma­nity or­ga­ni­za­ci­je. Dje­ca su mo­gla uživo ču­ti o le­to­vi­ma u svemir, ka­ko funk­ci­oni­ra­ju stva­ri u sve­mi­ru te mno­ga dru­ga pi­ta­nja koja su ih uvi­jek za­ni­ma­la, pri­ča Nem­čić ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne pri­mio na­gra­du Ponos Hr­vat­ske.

UŽIVO IZ BESPUĆA SVEMIRA

Čel­ni lju­di or­ga­ni­za­ci­je na­kon to­ga su shva­ti­li da De­jan ra­di ve­li­ke stva­ri za obra­zo­va­nje u Hr­vat­skoj i od­lu­či­li da upra­vo on zas­lu­žu­je pos­ta­ti je­dan od osme­ro lju­di iz ci­je­lo­ga svi­je­ta ko­ji će vi­dje­ti ko­ma­dić be­sko­nač­nog svemira. - Bi­ti u kru­gu osme­ro lju­di ko­ji bi tre­ba­li po­le­tje­ti u svemir za me­ne je čast. Sam let ni­je mi ve­li­ka sen­za­ci­ja, gle­dam na to kao mo­guć­nost da uklju­čim i svo­je uče­ni­ke u taj pro­jekt, da do­bi­ju sli­ke uživo iz svemira, vi­de ka­ko zem­lja iz­gle­da iz dru­ge per­s­pek­ti­ve i za­jed­no uči­mo ge­ogra­fi­ju na skroz no­vi na­čin, pri­ča nas­tav­nik ko­jem je sre­ća uče­ni­ka uvi­jek na pr­vom mjes­tu. Ka­že da su nje­go­vi đa­ci bi­li po­nos­ni i sret­ni kad su saz­na­li da pro­fe­sor od­la­zi gdje ni je­dan Hr­vat ni­kad ni­je kro­čio. - Let je pla­ni­ran u jed­noj kap­su­li, koja je ve­ći­nom u stak­lu, što da­je mo­guć­nost da se Zem­lja što bo­lje pro­ma­tra i sni­ma. Pri­pre­me po­či­nju sre­di­nom stu­de­nog, a tre­nut­no vo­dim mno­ge skype sas­tan­ke o sa­mom le­tu, is­pri­čao nam je De­jan.

PRENOSI ZNA­NJE I EMPATIJU

- Ono što naj­vi­še že­lim je ja­vi­ti se uživo svo­jim učenicima iz te le­tje­li­ce. Za sa­da si­gur­no pos­to­ji mo­guć­nost da se ja­vim pre­ko sa­te­lit­skog in­ter­ne­ta, ta­ko da se na­dam da će mi se ta že­lja os­tva­ri­ti i da osob­no raz­go­va­ram sa svo­jim učenicima ka­da ću bi­ti na odre­đe­noj uda­lje­nos­ti u sve­mi­ru, ka­že De­jan ko­ji dje­ci ne nu­di sa­mo zna­nje o svi­je­tu ko­ji nas okru­žu­je, ne­go ih uči i em­pa­ti­ji. - Učim dje­cu vo­lon­ter­skim vri­jed­nos­ti­ma, da po­ma­žu drugima i ta­ko se sret­ni­je i bo­lje osje­ća­ju. Po­kre­nu­li smo pro­jekt ‘Afri­ka - mo­že­mo za­jed­no’ pri­je dvi­je go­di­ne. Sva­ko lje­to od­la­zim u Afri­ku i opre­mam ško­le s pri­bo­rom ko­ji su dje­ca sku­pi­la. Ku­pu­je­mo li­je­ko­ve za ma­la­ri­ju, jed­nu od naj­s­mr­to­nos­ni­jih bo­les­ti na tom kon­ti­nen­tu. Že­li­mo po­mo­ći Afri­ci kroz obra­zo­va­nje, jer obra­zo­va­nje je te­melj sva­ke države. Bez do­brog obra­zo­va­nja ne­ma na­pret­ka, pri­ča nam De­jan s ko­jim se oči­to ne sla­že Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti i obra­zo­va­nja ko­je ovih da­na iz tro­go­diš­njih ško­la uki­da povijest, bi­olo­gi­ju i ge­ogra­fi­ju. I dok hr­vat­ski sus­tav obra­zo­va­nja još jed­nom hra­bro ko­ra­ča una­trag, De­jan Nem­čić gu­ra ti­su­ća­ma ki­lo­me­ta­ra na­pri­jed, pre­ma bes­kraj­nom sve­mi­ru. I za to zas­lu­žu­je čis­tu pe­ti­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.