U autu je bi­la i dje­voj­či­ca (5): Ni­smo vjerovali da su ži­vi...

24sata - - NEWS -

U Ši­ja­ni u Pu­li ju­čer oko 15 sa­ti vlak je uda­rio u auto­mo­bil. Uda­rav je bio si­lo­vit a na­sre­ću nit­ko od put­ni­ka u vla­ku kao ni u vo­zi­lu ni­je oz­li­je­đen. U autu su bi­li otac i kći (5). - Na pri­je­la­zu je An­dri­jin križ, a is­pod je šlju­nak pa mi je auto sa­mo prok­li­zao. Vi­dio sam vlak i po­ku­šao se vra­ti­ti u rik­verc, ali ni­je bi­lo us­pje­ha. Vu­kao nas je ne­ko­li­ko me­ta­ra. Sla­vi­mo drugi ro­đen­dan - kazao je u šo­ku otac. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.