Bi­ro­kra­ci­ja opet ga­zi one ko­ji je sva­ki dan pla­ća­ju!

24sata - - 24 SATA -

Pro­ce­du­ra i nje­no po­što­va­nje iz­u­zet­no je važ­no u sva­kom druš­tvu, ali kad od bi­ro­kra­ci­je na­pra­vi­mo bi­ro­krat­ski zid, on­da ona uni­šta­va gra­đa­ne umjes­to da im slu­ži. A upra­vo se to do­go­di­lo Ma­ri­ji iz Sv. Ne­de­lje, ko­joj za­gre­bač­ka Grad­ska grob­lja ne do­pu­šta­ju da ek­shu­mi­ra i pre­se­li kćer s jed­no­ga grob­lja na dru­go. Kao da do­volj­no te­šku ži­vot­nu tra­ge­di­ju ni­je do­ži­vje­la gu­bit­kom kće­ri, Grob­lja se dr­že pro­pi­sa da ne­ma ek­shu­ma­ci­je 15 go­di­na od uko­pa. Iako se ra­di o tek ro­đe­nom dje­te­tu. Is­ta pra­vi­la o 15 go­di­na ne vri­je­de u dru­gim ve­li­kim gra­do­vi­ma. Sve što bi tre­ba­la na­pra­vi­ti upra­va Grob­lja je ra­zu­mje­ti bol že­ne i iz­a­ći u su­sret. Ali ne že­le.

Ma­ri­ji ne da­ju da kćer pre­mjes­ti u dru­gi grob

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.