U JEDNOJ GODINI U SVEMU SMO JAKO PALI

24sata - - 24 SATA - lje­to64

Naj­lo­ši­ji pla­sman u ovo­go­diš­njem iz­vješ­ću Hr­vat­ska je za­bi­lje­ži­la u ka­te­go­ri­ji iz­da­va­nja gra­đe­vin­skih do­zvo­la, po­to­nuv­ši sa 126. na 159. mjes­to. Naj­ve­ći pad u od­no­su na lanj­sko iz­vješ­će za­bi­lje­žen je u ka­te­go­ri­ji po­kre­ta­nja pos­lo­va­nja, s 87. na 123. mjes­to. Hr­vat­ska je na­za­do­va­la i u ka­te­go­ri­ji dos­tup­nos­ti kre­di­ta. Sa 77. mjes­ta je po­to­nu­la na 85. mjes­to. Po­gor­ša­nje je za­bi­lje­že­no i u ka­te­go­ri­ji za­šti­te pra­va ma­njin­skih di­oni­ča­ra, s pa­dom s 29. na 38. mjes­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.