DOK VJERNICI ČEKAJU ČUDO, ATEISTI RADE

24sata - - 24 SATA - ken­no

Mno­ga is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da, što je zem­lja eko­nom­ski ra­zvi­je­ni­ja a druš­tvo za­do­volj­ni­je, da je to dr­ža­va s vi­še ate­is­ta. A što je vi­še dek­la­ri­ra­nih vjer­ni­ka, to je zem­lja si­ro­maš­ni­ja, jad­ni­ja i bjed­ni­ja. To je za­to jer pa­met­ni ateisti ko­ji ne vje­ru­ju u baj­ke za­su­ču ru­ka­ve i dje­lu­ju rel­no i pro­ak­tiv­no unu­tar druš­tva, a vjernici se po­uz­da­ju u ne­be­sa i mo­le i ku­ka­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.