SA­MO ŽELIM SVOJOJ KĆE­RI NA GROB...

OČAJ Ma­ri­ja je 2015. ro­di­la mr­tvu kćer. Pri­vre­me­no ju je uko­pa­la u grob­ni­cu su­pru­go­ve ba­ke. Sad je ne mo­že ek­shu­mi­ra­ti i po­ko­pa­ti bli­že mjes­tu sta­no­va­nja EŠTO NENORMALNO, A SVE ŠTO ŽELIM JE DA MOGU KĆE­RI DOĆI NA GROB SVAKOG DA­NA’

24sata - - NEWS -

Ma­ri­ja je 2015. go­di­ne ro­di­la mr­tvu kćer. Ona i su­prug ni­su ima­li grob­no mjes­to, pa im ga je na Mi­ro­šev­cu pri­vre­me­no us­tu­pi­la su­pru­go­va ba­ka. Pri­je uko­pa, tvr­de, pi­ta­li su na grob­lju i u Po­s­mrt­noj pri­po­mo­ći ho­će li nak­nad­no mo­ći o svom tro­šku ek­shu­mi­ra­ti ti­je­lo i pre­se­li­ti ga u no­vi grob i rek­li su im da ne­ma pro­ble­ma. No ni­su joj rek­li da će mo­ra­ti če­ka­ti 15 go­di­na. - Osje­ćam se po­ni­že­no i jad­no, kao da tra­žim ne­što nenormalno, a sve što želim je da mogu svojoj kće­ri Pa­uli doći na grob svakog da­na os­ta­vi­ti cvi­jet i upa­li­ti svi­je­ću – smi­re­no objaš­nja­va Ma­ri­ja Žga­lin (28) iz Sve­te Ne­de­lje. Ona i su­prug De­nis (33) do­ži­vje­li su 2015. go­di­ne naj­go­ru tra­ge­di­ju ko­ju čo­vjek mo­že za­mis­li­ti. U zad­njem tjed­nu trud­no­će nji­ho­va kći je umr­la u tr­bu­hu. - Li­ječ­ni­ci to ni­su shva­ti­li do sa­mog kra­ja. Ja sam osje­ti­la da se pres­ta­la mi­ca­ti, ali mis­li­la sam da je to ono kad go­vo­re da se be­be pri­mi­re pri­je po­ro­đa­ja. A on­da ne­za­mis­liv užas. Pos­te­lji­ca se pres­ta­la ra­zvi­ja­ti i be­ba ni­je pri­ma­la do­volj­no hra­nji­vih tva­ri te je na kra­ju umr­la. Mo­ra­la sam je ro­di­ti mr­tvu. Do­pus­ti­li su mi da je po­lju­bim i za­gr­lim. Opros­ti­le smo se, os­ta­la mi je i fo­to­gra­fi­ja za us­po­me­nu. Ja ni­sam bi­la u sta­nju or­ga­ni­zi­ra­ti po­greb jer sam se opo­rav­lja­la od po­ro­đa­ja i ima­li smo dos­lov­no ne­ko­li­ko da­na da to ri­je­ši­mo – pri­sje­ća se Ma­ri­ja bol­nih tre­nu­ta­ka priz­na­ju­ći da ne zna ka­ko je us­pje­la pre­bro­di­ti to raz­dob­lje. Obi­telj je tad ži­vje­la na Sred­nja­ci­ma u Za­gre­bu sa su­pru­go­vom ba­kom. Zna­li su da će se usko­ro pre­se­li­ti i ku­pi­ti ku­ću, pa im je bi­lo važ­no zna­ti da će mo­ći ek­shu­mi­ra­ti po­s­mrt­ne os­tat­ke kće­ri i pre­se­li­ti ih u grob bli­ži mjes­tu sta­no­va­nja. - Su­prug i obi­telj tad su pi­ta­li u Po­s­mrt­noj pri­po­mo­ći, ko­ja je or­ga­ni­zi­ra­la po­greb, te na grob­lju Mi­ro­še­vac ho­će­mo li mo­ći ek­shu­mi­ra­ti ti­je­lo. Od­go­vor je bio da ne­ma pro­ble­ma. I ta­ko smo u du­bo­koj bo­li is­pra­ti­li Pa­ulu – nas­tav­lja ona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.