VAŠ NAJBOLJI PRIJATELJ/ICA IMA OVE OSOBINE? IMAMO LOŠU VIJEST...

Ima­ti naj­bo­ljeg pri­ja­te­lja ili pri­ja­te­lji­cu jed­na je od naj­važ­ni­jih stva­ri u ži­vo­tu jer je on/ona net­ko s kim di­je­li­te naj­bo­lje i naj­go­re tre­nut­ke ži­vo­ta, kao i naj­ve­će taj­ne. No jes­te li ika­da po­sum­nja­li u to da mo­žda ni­je ri­ječ o pra­vom pri­ja­telj­stvu?

24sata - - NEWS -

‘’Ma ni­sam to tak’ mis­lio, znaš da Pe­tar vo­li pre­uve­li­ča­va­ti’’ - objaš­nje­nje je ko­je će­te do­bi­ti od svog fren­da kad se po­ku­ša iz­vu­ći iz ška­klji­ve si­tu­aci­je u ko­joj ste ga uhva­ti­li. Is­ti­na je ta da vam je pri­čao iza le­đa, pri­čao je uz­duž i po­pri­je­ko i sad se gu­ši u mo­ru svo­jih la­ži po­ku­ša­va­ju­ći do­ka­za­ti su­prot­no. Ali vi zna­te da je vri­je­me da tom pri­ja­telj­stvu sta­ne­te na kraj. Jer najbolji prijatelj ne pri­ča iza le­đa. Mo­žda pri­ča s va­ma dru­gi­ma iza le­đa, ali ni­ka­da obr­nu­to.

OSTAVLJA VAS NA CJEDILU

Evo ga, zo­ve vas u 3 uju­tro da ga po­ku­pi­te na­kon iz­la­ska. Vi se br­že bo­lje obla­či­te i sprem­no kre­će­te po­mo­ći fren­du ko­ji ne­ma ka­ko do­ma. Lo­gi­ka na­la­že da će vam kas­ni­je, ako vi bu­de­te u ne­vo­lji, on ta­ko­đer po­mo­ći. Ali, na­ža­lost, lo­gi­ka va­šem fren­du ni­je ja­ča stra­na. Ne sa­mo da neće doći po vas, ne­go će vje­ro­jat­no na vaš po­ziv is­klju­či­ti ton i okre­nu­ti gla­vu na dru­gu stra­nu jas­tu­ka. Da, ta­kav je on i vi ste se već na­vik­nu­li na to. Ali, ne mis­li­te li da je vri­je­me da pre­is­pi­ta­te taj od­nos?

UZIMA VAS ZDRAVO ZA GOTOVO

Si­gur­no ste jed­nom u ži­vo­tu ima­li ovak­vog pri­ja­te­lja, ili ga u naj­go­rem slu­ča­ju - ima­te. On mo­žda ni­je lo­ša oso­ba, ali je­dan je od onih ko­ji stal­no uzi­ma­ju, a ri­jet­ko da­ju. Sve što vi ra­di­te za nje­ga mu je su­per, ali ako se do­go­vo­ri­te za ki­no, a nje­mu se ja­vi cu­ra s Tin­de­ra, bez ima­lo ok­li­je­va­nja ot­ka­zat će vaš do­go­vor. Vi to nje­mu ne bis­te na­pra­vi­li, ali on va­ma bi. Za­što? Jer vas uzima zdravo za gotovo. Jer zna da će­te bi­ti tu za nje­ga bez ob­zi­ra na sve. Jer zna da ste najbolji prijatelj kojeg mo­že ima­ti. A vi oči­to ne zna­te da mo­že­te pu­no bo­lje od nje­ga.

MISLI SA­MO NA SEBE

Do­go­va­ra­te se za ka­vu, ali mo­ra­te se pri­la­go­di­ti nje­zi­nu ras­po­re­du? Ako ste va­ni, do­ma se ide kad njoj pos­ta­ne do­sad­no? Ako tre­ba ne­što oba­vi­ti, bo­lje je da vi to na­pra­vi­te jer ona ni­kad ne mo­že? Ako ste na ne­ko pi­ta­nje od­go­vo­ri­li po­t­vrd­no, imamo lošu di­jag­no­zu: va­ša naj­bo­lja pri­ja­te­lji­ca bo­lu­je od te­ške se­bič­nos­ti. Da, ri­ječ je o bo­les­ti ko­ju po­sje­du­ju po­je­di­ne oso­be, či­ji su simp­to­mi vid­lji­vi tek na­kon ne­kog pe­ri­oda dru­že­nja s nji­ma, a sto­pa je iz­lje­či­vos­ti jako ni­ska. Ša­lu na stra­nu, poč­ni­te mis­li­ti na sebe i hit­no joj po­tra­ži­te za­mje­nu jer ako je net­ko se­bi­čan, vje­ro­jat­no je i škrt. A ako vam ne­što u ži­vo­tu ne tre­ba, to je ci­ci­ja ko­ja s va­ma ne že­li po­di­je­li­ti svo­je me­ga­baj­te, a ba­rem je to da­nas jed­nos­tav­no po­mo­ću Sim­pa Glanc ta­ri­fe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.