Ti­je­lo no­vi­na­ra oto­pi­li su u ki­se­li­ni te ba­ci­li

24sata - - NEWS -

Ubo­ji­ce sa­udij­skog no­vi­na­ra Ja­ma­la Kha­shog­gi­ja, ubi­je­nog 2. lis­to­pa­da u sa­udij­skom kon­zu­la­tu u Is­tan­bu­lu, ri­je­ši­le su se nje­go­va ti­je­la ba­civ­ši ga u ka­na­li­za­ci­ju. Pri­je to­ga ras­to­pi­li su ga u ki­se­li­ni. Is­pi­ti­va­nje uzo­ra­ka uze­tih iz ka­na­li­za­ci­je re­zi­den­ci­je sa­udij­skog kon­zu­la u Is­tan­bu­lu omo­gu­ći­lo je ot­kri­va­nje tra­go­va ki­se­li­ne. (ik)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.