Pi­jan je ubio pje­ša­ka pa po­ku­šao po­bje­ći

24sata - - NEWS -

Mla­dić (24) u pe­tak u 21.24 autom je us­mr­tio pje­ša­ka (40) na ces­ti Kur­ša­nec - Gor­nji Kur­ša­nec u Me­đi­mur­ju. Nas­ta­vio je vo­zi­ti, ali se za­bio u znak te pre­vr­nuo. Po­li­ci­ja mu je iz­mje­ri­la 0,67 pro­mi­la. U Uli­ci 4. gar­dij­ske bri­ga­de u Spli­tu ju­čer uju­tro kom­bi je uda­rio pje­ša­ka (20). Te­ško je oz­li­je­đen. Iz­nad mjes­ta Sla­nje kraj Va­ra­ždi­na, trak­to­rist (61) se pre­vr­nuo i po­gi­nuo. (mm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.