Še­iko­vi dra­gu­lji već su dav­no pro­da­ni?

UIGRANI Proš­lo je vi­še od de­set mje­se­ci od pljač­ke vri­jed­nih dra­gu­lja u Ve­ne­ci­ji. Ukra­de­ni na­kit još ni­je pro­na­đen, a ve­ne­ci­jan­ski tu­ži­telj ka­že ka­ko su na­de da se vra­ti sve ma­nje

24sata - - NEWS -

Pli­jen još ni­je pro­na­đen. Pu­no vre­me­na je proš­lo od kra­đe, a na­de da se pro­na­đe na­kit ni­su ve­li­ke, ka­zao je ve­ne­ci­jan­ski tu­ži­telj Bru­no Cher­c­hi. Ta­li­jan­ska po­li­ci­ja tra­ga za još jed­nim čla­nom ban­de ko­ji je su­dje­lo­vao u pljač­ki dra­gu­lja iz pri­vat­ne ko­lek­ci­je na­ki­ta i dru­gih vri­jed­nih in­dij­skih ar­te­fa­ka­ta ka­tar­skog še­ika Ha­ma­da bin Ab­dul­la­ha al-Ta­ni­ja u Ve­ne­ci­ji u si­ječ­nju. Svi os­ta­li čla­no­vi ban­de, dr­žav­lja­nin Hr­vat­ske i BiH Vin­ko To­mić (60), hr­vat­ski dr­žav­lja­ni Že­li­mir Gr­ba­vec (48), Zvon­ko Gr­gić (43) i Vla­di­mir Đur­kin (48) te je­dan dr­žav­lja­nin Sr­bi­je, za­vr­ši­li su u pri­tvo­ru. Po­li­ci­ja sum­nji­či To­mi­ća da je or­ga­ni­za­tor pljač­ke, a na is­pi­ti­va­nju je ka­zao da je ne­za­pos­len. - Ne­mam ni­kak­ve imo­vi­ne i ne­za­pos­len sam - ka­zao je na­vod­no To­mić is­tra­ži­te­lji­ma te, iako ne­ma imo­vi­ne, pred­lo­žio da ga pus­te uz jam­če­vi­nu od 50.000 eura, ko­je bi na­vod­no tre­ba­la pri­ku­pi­ti nje­go­va obi­telj. Ta­li­jan­ski is­tra­ži­te­lji su na­kon pljač­ke pre­gle­da­li de­set­ke sa­ti snim­ki vi­de­onad­zo­ra ka­ko bi iden­ti­fi­ci­ra­li dr­ske krad­ljiv­ce na­ki­ta.

IMAO NE­KO­LI­KO IDENTITETA

- Is­tra­gu smo po­če­li na vr­lo te­žak, gotovo ne­mo­gu­ći na­čin, ali ni­kad ni­smo iz­gu­bi­li vje­ru ka­zao je is­tra­ži­telj Ale­ssan­dro Gi­uli­ano. Ve­ne­ci­jan­ski tu­ži­telj ka­zao je ka­ko je sve ma­nje na­de da će na­kit pro­na­ći. - Ukra­de­ni na­kit još ni­je pro­na­đen, a u Hr­vat­skoj su pre­tres­li do­mo­ve u ko­ji­ma su osum­nji­če­ni uhi­će­ni - re­kao je tu­ži­telj Cher­c­hi. To­mić, ko­ji ima ne­ko­li­ko identiteta, ta­ko­đer je na is­pi­ti­va­nju re­kao ka­ko je 1998. osu­đen zbog ovje­ra­va­nja ne­is­ti­ni­tog sa­dr­ža­ja. No pod iden­ti­te­tom Ju­ro Mar­ke­lić osu­đen je u Las Ve­ga­su 2002. jer je op­ljač­kao zla­tar­nu, a pod ime­nom Vin­ko Osmak­čić osu­đen je 1995. go­di­ne na Ha­va­ji­ma zbog kra­đe sa­to­va vri­jed­nih mi­li­jun do­la­ra. Tad je su­cu pred ko­jim je od­go­va­rao za kra­đu pi­sao da je oti­šao 1992. go­di­ne iz BiH jer je nje­go­vo se­lo uni­šte­no. To­mi­ća po­ve­zu­ju i s ban­dom “Pink Pan­t­her” ko­ji kra­du slič­no kao i u ovoj pljač­ki.

DR­SKE RUŽIČASTE PANTERE

- Ne mo­že­te ići u tak­ve pljač­ke ako pos­li­je ne­ma­te do­go­vo­re­nu pro­da­ju. To se sa­mo ta­ko ne ra­di. Naj­ve­ća opas­nost je uze­ti ne­što i za­dr­ža­ti to kod sebe, če­ka­ti i os­ta­vi­ti u zem­lji u ko­joj je ukra­de­no - ka­zao je je­dan od čla­no­va me­đu­na­rod­ne ban­de “Pink Pan­t­her” u jed­nom do­ku­men­tar­cu. Ina­če, In­ter­pol mu­ku mu­či s dr­skim ru­ži­čas­tim pan­te­ra­ma. Ut­vr­di­li su da su od 1999. op­ljač­ka­li vi­še od 380 zla­tar­ni, a pro­cje­nju­je se da je od­ne­se­ni na­kit vri­je­dan vi­še od 334 mil. eura. Čla­no­vi ban­de kra­du u ma­njim sku­pi­na­ma i pre­tež­no su iz biv­še Ju­gos­la­vi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.