Ovo što ra­di­mo važ­no je za ci­je­lu Hr­vat­sku

24sata - - NEWS -

Ono što mi ra­di­mo ov­dje u eks­pe­ri­men­tal­noj fa­zi, a od idu­će go­di­ne u fron­tal­noj pro­ved­bi, ni­je važ­no sa­mo za obra­zov­ni sus­tav već za ci­je­lu Hr­vat­sku, rek­la je mi­nis­tri­ca zna­nos­ti i obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak. U Va­ra­ždi­nu su se ju­čer oku­pi­li uči­te­lji i rav­na­te­lji na struč­nom sku­pu “Ško­la za ži­vot”. Div­jak je naj­a­vi­la da će u si­ječ­nju do­ni­je­ti no­vi ku­ri­ku­lu­mi. (ds)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.