Odo­bri­li 2873 su­bven­ci­oni­ra­na kre­di­ta za pr­vu ne­kret­ni­nu, a još 141 obra­đu­ju

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Na na­tje­čaj za su­bven­ci­oni­ra­ne stam­be­ne kre­di­te sti­gla su 3033 zah­tje­va, a odo­bre­no ih je 2873. Još 141 zah­tjev se obra­đu­je, 12 ih je od­bi­je­no, a se­dam pod­no­si­te­lja je odus­ta­lo. Naj­vi­še zah­tje­va, 859, odo­bre­no je u Za­gre­bu, po­djed­na­ko kao i la­ni. A u pet sla­von­skih žu­pa­ni­ja broj odo­bre­nih su­bven­ci­ja je pu­no ve­ći ne­go la­ni. U Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj je s 44 sko­čio na 104, u Brod­sko-po­sav­skoj je 102 pos­to ve­ći, Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­skoj 96 pos­to, Po­že­ško-sla­von­skoj 93 i Osječ­ko-ba­ranj­skoj 78 pos­to ve­ći ne­go la­ni. U Lič­ko-senj­skoj žu­pa­ni­ji odo­bre­no je 84 pos­to vi­še su­bven­ci­ja ne­go la­ni. Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva naj­a­vi­lo je su­bven­ci­oni­ra­nje kre­di­te i 2019. i 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.