Ako ne­ma na­ru­če­ne ro­be, ne mo­ra­te ku­pi­ti dru­gu. Tra­ži­te da vra­te no­vac

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Po­je­di­ne in­ter­net­ske pro­da­va­oni­ce rek­la­mi­ra­ju pro­izvod po atrak­tiv­noj ci­je­ni, a na­kon što kup­ci klik­nu ka­ko bi ga ku­pi­li, pa čak se i na­rudž­ba pro­ve­de, tre­gov­ci ka­žu “ka­ko je doš­lo do za­bu­ne jer pro­izvod ipak ne­ma­ju na sta­nju” i da će im vra­ti­ti no­vac. Iz­gle­da fer, svat­ko mo­že po­gri­je­ši­ti, ali ovak­ve pri­tuž­be osječ­kom Po­tro­šač­kom fo­ru­mu to­li­ko su učes­ta­le da je mo­gu­će da se ti­me ma­ni­pu­li­ra kup­ci­ma i psi­ho­lo­ški utje­če na njih da u web­sho­pu ku­pe bi­lo što dru­go. - Ne uzi­maj­te ono što ne že­li­te ne­go tra­ži­te po­vrat nov­ca - upo­zo­ra­va­ju u Po­tro­šač­kom fo­ru­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.