An­te Lju­bi­čić ko­ji je sru­šio Kon­ča­ra mo­žda tu­ži Split

24sata - - NEWS -

An­te Lju­bi­čić, ko­ji se “hr­vao” s bis­tom na­rod­nog he­ro­ja Rade Kon­ča­ra u par­ku na Ba­čvi­ca­ma, raz­miš­lja o pod­no­še­nju tuž­be pro­tiv Gra­da Spli­ta i tra­že­nju nak­na­de zbog te­ških oz­lje­da. Ovaj 65-go­diš­njak priz­na­je ka­ko je ma­lo po­pio te se ti­je­kom no­ći nas­lo­nio na bis­tu, ko­ja se na­vod­no za­lju­lja­la, pa­la mu na no­gu i slo­mi­la je. “Ne­mam ni­šta pro­tiv čo­vje­ka, ne poz­na­jem ga osob­no, mo­žda je bio od­li­čan”, re­kao je za Ra­du Kon­ča­ra i nas­ta­vio: “Ali ne vo­lim ko­mu­nis­te, par­ti­za­ne, Sr­be”. Ina­če bra­ni­telj, ka­že da bis­ta ni­je bi­la do­bro uč­vr­š­će­na pa je pa­la na nje­ga. Split­ski od­vjet­ni­ci ko­men­ti­ra­li su da mo­žda ima do­bre ar­gu­men­te za tuž­bu, ako se ja­ve oče­vi­ci ko­ji bi svje­do­či­li “tko je pr­vi po­čeo”. (mm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.