PA ŠTO AKO MI ŠLEPER DAHĆE IZA LE­ĐA? VALJDA PONIJI IMA­JU PREDNOST...

24sata - - NEWS -

- U mjes­tu Se­la kraj Si­ska vo­zi ma­li po­ni. Po­štu­je pra­vi­la bo­lje od vo­za­ča, čak ide svo­jom tra­kom - na­ša­li­la se či­ta­te­lji­ca Ana. Us­li­ka­la je ju­čer oko pod­ne­va po­ni­ja ka­ko ko­pi­ta­ri ces­tom. Ni­je se oba­zi­rao na gust pro­met, dr­žao se svo­jeg tra­ka i svog prav­ca. Ma­lo je us­po­ra­vao šleper iza sebe, vo­za­či auta iz su­prot­nog smje­ra ta­ko­đer su sti­ska­li koč­ni­ce, ali vi­še da bi vi­dje­li što im to ide iz su­prot­nog smi­je­ra i ras­te­za­li os­mje­he. Do ti­ska­nja ovog bro­ja ni­smo doz­na­li je li net­ko pri­ja­vio gu­bi­tak svog sme­đeg po­ni­ja, a ni po­li­ci­ja ni­je iz­vi­jes­ti­la o pro­met­nom pre­kr­ša­ju pod egi­dom po­ni­ja, ko­nja i os­ta­lih ko­pi­ta­ra. (iš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.