DAVIDA NI­SU SILOVALI NI MASAKRIRALI?

RAZ­LI­KE U STAVOVIMA Od­vjet­nič­ki tim od če­ti­ri čla­na na­pus­tio je Da­vo­ra Dra­gi­če­vi­ća

24sata - - NEWS - Pi­šu: ANDRO BERNARDIĆ, FRANJO LEPAN

Od­vjet­nik An­to No­bi­lo ka­zao je ka­ko su po­li­ti­ča­ri ma­ni­pu­li­ra­li ocem pre­mi­nu­log Davida Dra­gi­če­vi­ća te da je on si­gur­no ubi­jen, ali ni­je ga nit­ko si­lo­vao niti ga je net­ko ma­sa­kri­rao. - Otac Da­vor Dra­gi­če­vić je oča­jan čo­vjek. Nje­mu je sin stra­dao. Me­đu­tim, nje­ga su obu­hva­ti­li lju­di iz po­li­ti­ke i oni ga ot­pri­li­ke us­mje­ra­va­ju. Nji­ma od­go­va­ra da je bio ma­sa­kri­ran, da je si­lo­van, da ga je ubi­la po­li­ci­ja, da je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va to za­po­vje­dio. Ni­šta to ni­je is­ti­na - re­kao je No­bi­lo. Obi­telj Davida Dra­gi­če­vi­ća tvr­di mu su ga ubi­li. Iz Okruž­nog jav­nog tu­ži­telj­stva Ba­nja Lu­ka rek­li su da pos­to­ji sum­nja u to. Da­vid je 18. ožuj­ka, bje­žao na­kon su­ko­ba s ne­ko­li­ko lju­di i pao u ri­je­ku Cr­k­ve­nu, ili su ga gur­nu­li. Uto­pio se. Po­li­ci­ja i tu­ži­telj­stvo u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj omo­gu­ći­li su pris­tup is­tra­zi me­đu­na­rod­nom ti­mu od­vjet­ni­ka, a dio ti­ma bio je i No­bi­lo. Otac ubi­je­nog mla­di­ća po­t­vr­dio je da sto­ji iza svo­jih ri­je­či. - Znam da je moj sin ubi­jen, a ni­je me u sve ovo uvuk­la po­li­ti­ka. Po­li­ti­ča­ri su No­bi­la uvuk­li. Jed­no mi je go­vo­rio pri­je, a sad go­vo­ri dru­go. Ne znam tko mu je i ko­li­ko pla­tio, či­me su ga zas­tra­ši­li. Mis­lim da je na kra­ju ka­ri­je­re uči­nio ve­li­ku po­gre­šku. Una­toč to­me na ras­tan­ku sam mu čvr­sto stis­nuo ru­ku, a ne­ka sam raz­mis­li o ono­me što je uči­nio i re­kao. Mo­ja bor­ba za prav­du se nas­tav­lja. Bo­rit ću se do kra­ja ži­vo­ta da se saz­na is­ti­na o uboj­stvu mo­ga si­na i bez No­bi­la - re­kao nam je Da­vi­dov otac Da­vor Dra­gi­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.