USPJELI SU OBITELJSKU TRADICIJU PRETVORITI U MODERAN PRO­IZVOD

24sata - - NEWS -

Et­no Agro Park Stel­la Cro­ati­ca u Kli­su već go­di­na­ma kroz svo­je pro­izvo­de i us­lu­ge tu­ris­ti­ma nu­di da­šak Dal­ma­ci­je i Me­di­te­ra­na.

Vo­di­te­lji­ca pos­lo­va­nja, Eva Du­ilo, bi­la je i vi­še ne­go po­la­ska­na pi­ta­njem da nam is­pri­ča pri­ču o to­me ka­ko su od tu­riz­ma i pro­izvod­nje autoh­to­nih gas­tro­nom­skih su­ve­ni­ra doš­li na ide­ju da na­pra­ve i do­dat­ke pre­hra­ni ko­ji sa­dr­že, ni ma­nje ni vi­še, esen­ci­ju Dal­ma­ci­je i Me­di­te­ra­na. Osim pre­kras­nog par­ka, ko­ji sva­ka­ko vri­je­di po­sje­ti­ti, Stel­la Cro­ati­ca na­ziv je bren­da kva­li­tet­nih i pri­rod­nih pro­izvo­da po­put mas­li­no­va ulja, mor­ske so­li, su­hog vo­ća, me­da, na­ma­za i sa­la­ma od su­hih smo­ka­va, pek­me­za, kek­sa, uše­će­re­nih ba­de­ma i na­ran­či te mno­go­če­ga dru­gog. Svi su pro­izvo­di pre­kras­no upa­ki­ra­ni, sto­ga ne ču­di ve­li­ka po­ma­ma tu­ris­ta za ovim fan­tas­tič­nim gas­tro­nom­skim su­ve­ni­ri­ma.

DOZA ME­DI­TE­RA­NA

Me­đu­tim, vi­djev­ši ko­li­ko lju­di ci­je­ne pri­rod­ne i autoh­to­ne pro­izvo­de, u Stel­la Cro­ati­ci od­lu­či­li su pro­ši­ri­ti ci­je­lu ide­ju. – Htje­li smo na­pra­vi­ti do­da­tak pre­hra­ni od si­ro­vi­na ko­je ko­ris­ti­mo i za pro­izvo­de Stel­la Cro­ati­ca – dak­le su­hih smo­ka­va, mas­li­na, li­mu­na i svog bi­lja, od­nos­no plo­do­va Dal­ma­ci­je – objaš­nja­va Eva Du­ilo. – U su­rad­nji s Ke­mij­sko-teh­no­lo­škim i Me­di­cin­skim fa­kul­te­tom u Spli­tu ra­zvi­li smo po­seb­nu for­mu­lu od ek­s­tra­ka­ta sje­men­ki i po­ko­ži­ce gro­žđa, lis­ta mas­li­ne i na­ra na­zvav­ši je Me­di­te­ran­ski fak­tor. Tu smo for­mu­lu od­lu­či­li uvr­sti­ti u svo­je do­dat­ke pre­hra­ni Her­ba Cro­ati­ca ko­ji su oz­na­če­ni pa­ten­ti­ra­nom kra­ti­com MF – nas­tav­lja na­ša su­go­vor­ni­ca. Me­đu­tim, 2014. go­di­ne, ka­da je pro­jekt kre- nuo u re­ali­za­ci­ju, tre­ba­lo je pro­na­ći sred­stva za fi­nan­ci­ra­nje objek­ta za pro­izvod­nju. – Tre­ba­li smo po­moć ban­ke, sto­ga smo se obra­ti­li HBOR-u, ban­ci ko­ja nas je ot­po­čet­ka pra­ti­la i kre­di­ti­ra­la naš rad. Pre­poz­na­li su po­ten­ci­jal pro­jek­ta i po­mo­gli s fi­nan­ci­ra­njem, što nam je omo­gu­ći­lo iz­grad­nju no­vog objek­ta – is­ti­če Eva te do­da­je ka­ko je to bio naj­lo­gič­ni­ji iz­bor s ob­zi­rom na to da HBOR ima po­seb­ne pro­gra­me kre­di­ti­ra­nja upra­vo za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke. Objekt je us­pješ­no iz­gra­đen kao dio kom­plek­sa Stel­la Cro­ati­ca, a u nje­mu se us­pješ­no pro­izvo­de do­da­ci pre­hra­ni ko­ji se mogu na­ći is­klju­či­vo u lje­kar­na­ma. – Osim kap­su­la, naš je naj­poz­na­ti­ji i naj­pro­da­va­ni­ji pro­izvod Ki­vi­laks, si­rup bez do­da­ta­ka, adi­ti­va i kon­zer­van­sa ko­ji se ko­ris­ti kod pro­ble­ma s pro­ba­vom, a mogu ga ko­ris­ti­ti trud­ni­ce i dje­ca – objaš­nja­va na­ša su­go­vor­ni­ca. No, nji­ho­va vi­zi­ja ne sta­je ov­dje. Plan je pro­ši­ri­ti dis­tri­bu­ci­ju i na ino­zem­no tr­ži­šte, pa se Her­ba Cro­ati­ca već mo­že na­ći u po­je­di­nim slo­ven­skim lje­kar­na­ma i tr­go­vi­na­ma eko­lo­ških pro­izvo­da, a od si­ječ­nja 2019. mo­ći će se na­ći i u Slo­vač­koj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.