DOBRA SRCA ONI SU SVOJ ŽI­VOT POSVETILI POMAGANJU DRU­GI­MA

24sata - - NEWS -

Dra­ga­ne, ne­ma zi­me kad mi ti do­đeš, ve­se­lo je poz­dra­vi­la Mi­ra Ma­cut (69) vo­lon­te­ra Dra­ga­na, ko­ji joj je­dan­put na tje­dan u stan na tre­ći kat zgra­de do­no­si dr­va. Umi­rov­lje­ni­ca ži­vi sa­ma s mno­gim di­jag­no­za­ma i u pot­pu­noj je ne­mo­ći, zbog če­ga joj dr­va za og­rjev u stan do­no­se vo­lon­te­ri kar­lo­vač­kog Cr­ve­no­ga kri­ža. Mi­ra po­hva­lju­je Dra­ga­na jer mu ni­je pro­blem ni za vi­kend doći i do­ni­je­ti joj dr­va ako ih po­nes­ta­ne, a uvi­jek je spre­man i za “ča­ši­cu” raz­go­vo­ra. - Naj­ve­će za­do­volj­stvo mi je kad ne­kog dru­gog usre­ćim. Upra­vo zbog to­ga vo­lon­ti­ram i po­ma­žem - go­vo­ri nam Dra­gan Zi­na­ja (60), du­go­go­diš­nji vo­lon­ter kar­lo­vač­kog Cr­ve­no­ga kri­ža. On je poz­na­ti do­bro­tvor ko­ji go­di­na­ma po­ma­že, ali i pri­kup­lja no­vac za dje­cu ko­joj ro­di­te­lji ne mogu pri­ušti­ti ma­tu­ral­na pu­to­va­nja, na­bav­lja im pok­lo­ne za pod bor, bi­cik­le, mo­bi­te­le, igrač­ke, odje­ću... Dra­gan vo­lon­ti­ra već 39 go­di­na, su­dje­lo­vao u ne­broj­no mno­go ak­ci­ja pri­kup­lja­nja hra­ne, odje­će i os­ta­lih po­trep­šti­na, po­ma­gao je i lju­di­ma u vri­je­me po­pla­va, no­si dr­va, a ka­že da obo­ža­va pri­kup­lja­ti stva­ri za dje­cu jer ne­ma ve­će sre­će ne­go ka­da dje­te­tu da­ru­ješ igrač­ku. - Uči­te­lji­ce u ško­la­ma, ro­di­te­lji, ve­ći­na lju­di u gra­du zna za me­ne, zna­ju ko­me se mogu obra­ti­ti za po­moć, a ja ću uči­ni­ti sve da po­mog­nem. La­ni me kon­tak­ti­ra­la uči­te­lji­ca u rek­la da ima dje­cu ko­ja ne mogu na ma­tu­ra­lac. Uz po­moć pri­ja­te­lja tad obič­no u dva ka­fi­ća pos­ta­vi­mo ka­si­ce za po­moć dje­ci i ta­ko pri­kup­lja­mo no­vac. Ako ne­dos­ta­je nov­ca, do­dam sto­ti­njak, dvjes­to­ti­njak ku­na i oti­đem u agen­ci­ju upla­ti­ti pu­to­va­nje na ime dje­te­ta. Je­di­ni uvjet je da za to nit­ko ne zna, osim uči­te­lji­ce i ro­di­te­lja, čak niti di­je­te ne smi­je za to zna­ti. Sad pla­ni­ram pri­kup­lja­ti mo­bi­te­le za dje­cu ko­ja ih ne­ma­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.