Ako la­žeš, ni­si Pi­no­kio ne­go ti se nos sma­nji...

NAJBOLJI DETEKTOR LA­ŽI Znans­tve­ni­ci su ot­kri­li da se lju­di­ma nos hla­di dok go­vo­re la­ži. Me­to­du bi mo­gla ko­ris­ti­ti i po­li­ci­ja

24sata - - NEWS -

Dok la­že­mo, vrh no­sa nam se ohla­di za 1,2 Cel­zi­je­va stup­nja, a če­lo nam se ugri­je za 1,5 stup­nje­va, ta­ko tvr­de špa­njol­ski znans­tve­ni­ci. Što je ve­ća raz­li­ka iz­me­đu tem­pe­ra­tu­re no­sa i če­la, to je ve­ći do­kaz da net­ko la­že. Ot­kri­li su to znans­tve­ni­ci sa sve­uči­li­šta u špa­njol­skoj Gra­na­di. Pri­ča o dr­ve­nom lut­ku ko­jem nos ras­te dok la­že, od­nos­no ta­ko­zva­ni Pi­no­kio efekt, pos­lu­žio im je kao in­s­pi­ra­ci­ja za is­tra­ži­va­nje što se za­pra­vo do­ga­đa s no­som kad la­že­mo. Izu­mi­li su detektor la­ži ko­ji sni­ma tem­pe­ra­tu­ru li­ca i vr­lo je na­lik na ter­mal­nu ka­me­ru. Osim što su ut­vr­di­li da se tem­pe­ra­tu­ra no­sa sni­ža­va dok la­že­mo, do­ka­za­li su da se na taj na­čin i sam nos sma­nju­je, a ne po­ve­ća­va, kao što uvje­ra­va­ju pri­če. Znans­tve­ni­ci tvr­de da nji­hov detektor pri­ka­zu­je re­zul­ta­te s 80-pos­tot­nom pre­ciz­noš­ću te da je čak 10 pos­to vje­ro­dos­toj­ni­ji od po­pu­lar­nog po­li­gra­fa. Objas­ni­li su i neo­bič­nu re­ak­ci­ju ljud­skog or­ga­niz­ma na la­ga­nje. - Čo­vjek mo­ra raz­miš­lja­ti dok la­že, što mu auto­mat­ski po­vi­su­je tem­pe­ra­tu­ru na če­lu. Is­to­dob­no sam čin la­ga­nja u lju­di­ma iz­a­zi­va an­k­si­oz­nost i zbog to­ga im se hla­di vrh no­sa - re­kao je Emi­lio Gómez Milán, autor stu­di­je o no­su i do­dao da ci­je­li taj fe­no­men do­vo­di do sma­nji­va­nja no­sa, što je ljud­skom oku ne­vid­lji­vo. Ti­je­kom is­tra­ži­va­nja na ovoj stu­di­ji znans­tve­ni­ci su za­mo­li­li 60 stu­de­na­ta da na­zo­vu bli­sku oso­bu i ka­žu im ne­ku sit­nu laž. Sni­ma­li su ih ter­mal­nom ka­me­rom te su mo­gli vi­dje­ti nji­ho­va uža­re­na če­la i hlad­ne no­so­ve. No­so­vi su im se ta­ko­đer bi­li sma­nji­li. Doktor Go­mez Mi­lan objas­nio je da bi nje­go­vu me­to­du usko­ro mo­gla po­če­ti ko­ris­ti­ti po­li­ci­ja kom­bi­ni­ra­ju­ći je s po­li­gra­fom. Ta­ko bi se ot­kri­lo je li net­ko kri­mi­na­lac ili smje­ra­ju li iz­bje­gli­ce pri­je­ći gra­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.