Aj­mo, ro­bo­te, br­že ma­lo

ROBOTURKA Cro­ati­an Ma­kers li­ga u Za­gre­bu je or­ga­ni­zi­ra­la na­tje­ca­nje u na­pred­noj ro­bo­ti­ci

24sata - - NEWS -

Mis­lim se ba­vi­ti ro­bo­ti­kom u bu­duć­nos­ti. Pri­ja­vi­la sam se na na­tje­ca­nje jer vo­lim pro­gra­mi­ra­ti i sret­na sam dok to ra­dim. Pro­fe­so­ri nam pu­no po­ma­žu, rek­la je uče­ni­ca 5. raz­re­da Ana­ma­ria iz Ča­kov­ca. U za­gre­bač­koj Os­nov­noj ško­li Ju­re Ka­šte­la­na ju­čer se oku­pi­lo 27 eki­pa iz Cro­ati­an Ma­kers li­ge na na­tje­ca­nju u na­pred­noj ro­bo­ti­ci Ma­keX. Dje­ca su dva tjed­na skla­pa­la ro­bo­te s ko­ji­ma su se

SKLAPALI SVO­JE RO­BO­TE

na­tje­ca­li na sta­zi. Or­ga­ni­za­tor na­tje­ca­nja je Ins­ti­tut za ra­zvoj i ino­va­tiv­nost mla­dih (IRIM), a Cro­ati­an Ma­kers li­ga uklju­ču­je 550 ško­la, knjiž­ni­ca, udru­ga i dru­gih us­ta­no­va te vi­še od 11.000 dje­ce i 700 pro­fe­so­ra. - Uklju­či­li smo naj­mo­ti­vi­ra­ni­je nas­tav­ni­ke, da­li im bes­plat­nu edu­ka­ci­ju i opre­mu ta­ko da oni mogu unu­tar pos­to­je­će­ga ku­ri­ku­lu­ma pre­ni­je­ti dje­ci zna­nja. Ni­su sva dje­ca za ro­bo­ti­ku, kao što ni­su ni sva za no­go­met i lop­tu, ali ne da­ti dje­ci lop­tu je gri­jeh. Ovi­me ra­zvi­ja­ju na­čin raz­miš­lja­nja, pris­tup zna­nju i su­rad­nji - re­kao je pred­stav­nik IRIM-a Ne­nad Ba­kić. Če­ti­ri naj­bo­lja ti­ma pu­tu­ju u Ki­nu na svjet­sko na­tje­ca­nje. (iš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.