JUDAIZAM

24sata - - ŽIVOT -

Judaizam vje­ru­je u za­grob­ni ži­vot, no ka­ko je u toj re­li­gi­ji na­gla­sak na ži­vo­tu u sa­daš­njos­ti, vr­lo se ma­lo dog­mi ti­če ži­vo­ta pos­li­je smr­ti. Miš­lje­nje je pre­pu­šte­no vjer­ni­ku. Or­to­dok­s­ni Ži­do­vi mogu vje­ro­va­ti u ne­bo, slič­no onom u kr­š­ćans­tvu ili da se oso­ba in­kar­ni­ra. To­ra upu­ću­je na vje­ro­va­nje u pos­to­ja­nje na­kon smr­ti, spo­mi­nje se da će se pra­ved­ni­ci ponovno oku­pi­ti s naj­mi­li­ji­ma na­kon smr­ti, a zli će bi­ti is­klju­če­ni iz tog po­nov­nog su­sre­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.