ISLAM

24sata - - ŽIVOT -

U is­la­mu je važ­no pos­li­je­pod­ne, mjes­to neo­d­luč­nos­ti, gdje se du­še okup­lja­ju ka­ko bi pla­ni­ra­le i po­ma­ga­le jed­ne dru­gi­ma. Vje­ru­je se da će doći dan su­da i lju­di će bi­ti pos­la­ni u vječ­ni raj ili pa­kao. Sre­diš­nje uče­nje Ku­ra­na i jed­no od naj­važ­ni­jih uče­nja Mu­ha­me­da po­s­ljed­nji je dan, kad će Alah lju­de po­di­ći iz mr­tvih da im su­di. Raj, ta­ko­đer poz­nat kao “vrt”, mjes­to je fi­zič­kog i du­hov­nog užit­ka. Pos­to­ji se­dam ne­be­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.