HINDUIZAM

24sata - - ŽIVOT -

Hinduizam uči da se du­še mogu ra­đa­ti ti­je­kom mno­gih ži­vo­ta. Duša je dio Ji­ve, ogra­ni­če­nog bi­ća, ko­je je pod­lož­no za­blu­di i za­ko­ni­ma kar­me. Hinduisti vje­ru­ju da će, ako se ne os­lo­bo­di duša, ovaj cik­lus ži­vo­ta i smr­ti tra­ja­ti be­sko­nač­no; na­vod­no se po­no­vi 52 mi­li­ju­na pu­ta. Sva­ki ži­vot pru­ža Ji­vi pri­go­du za uče­nje i rast. Kad oso­ba umre, duša i svi­jest na­pu­šta­ju ti­je­lo kroz otvor na vr­hu gla­ve ka­ko bi pu­to­va­li na dru­gi svi­jet. U “Bha­ga­vad-Gi­ti” opi­sa­na su dva pu­ta ko­ji­ma duša mo­že putovati na­kon smr­ti. Pr­vi je put sun­ca, ko­ji je ta­ko­đer poz­nat kao svi­je­tli put ili put bo­go­va. Dru­gi se oz­na­ča­va kao put mje­se­ca, ko­ji je ta­ko­đer poz­nat kao tam­na sta­za ili put pre­da­ka. Ka­da duša kre­ne pu­tem sun­ca, vi­še se ne vra­ća. Pre­ki­nuo se cik­lus re­in­kar­na­ci­je, a ako pu­tu­je pre­ma Mje­se­cu, to je mjes­to pri­pre­me za slje­de­ći ži­vot.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.