DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Ras­po­la­gat će­te sa za­vid­nom ko­li­či­nom ener­gi­je. Sa­mo­po­uz­da­nje i os­la­nja­nje na vlas­ti­te sna­ge bit će iz­ra­že­ni. No pri­pa­zi­te, sklo­ni ste br­zo­ple­tos­ti­ma i po­gre­ška­ma.

- Psi­hič­ki ste os­na­že­ni i do­brog ras­po­lo­že­nja, no ne­će­te iz­bje­ći na­po­re, is­crp­lje­nja i stres. No za­hva­lju­ju­ći po­volj­nom Mar­su od 16.11. imat će­te vi­še ener­gi­je.

- Na­gla­še­nim šar­mom ste­ći će­te sim­pa­ti­je su­prot­nog spo­la, a udva­ra­či vas neće mi­mo­ići čak i ako ste u bra­ku. Sam­ci, slu­šaj­te svo­je sr­ce.

DO­BAR DAN 17. 11. LOŠ DAN 13. 11.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.