DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Bit će vam omo­gu­će­no da pred ve­ćim bro­jem lju­di iz­lo­ži­te ide­je ili pro­mo­vi­ra­te svoj rad ili pro­izvod. Kon­cen­tra­ci­ja vam se po­bolj­ša­la pa je ma­nje gre­ša­ka u ra­du.

- Po­sje­tit će­te li­ječ­ni­ka zbog upor­nih te­go­ba ko­je vas pra­te du­lje vri­je­me. Imat će­te do­volj­no ener­gi­je i iz­dr­ž­lji­vos­ti, pa će i stres po­pu­šta­ti.

- Sam­ci­ma su mo­gu­će no­ve lju­ba­vi, a ne­sret­no za­ljub­lje­ni­ma uz­vra­će­ni osje­ća­je. Ako ste u bra­ku, bit će­te bli­ski­ji s part­ne­rom, a i ko­mu­ni­ka­ci­ja će bi­ti živ­lja.

DO­BAR DAN 11. 11. LOŠ DAN 14. 11.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.