Sin mi ne vo­li ško­lu pa je i pao raz­red

24sata - - ŽIVOT -

Po­što­va­ni Mev­lu­di­ne, Imam osam­na­es­to­go­diš­njeg si­na ko­ji ima pro­ble­ma sa ško­lom, pao je raz­red, pro­ble­ma­tič­nog je po­na­ša­nja, s ocem ne raz­go­va­ra već du­go, a pre­ma meni se ta­ko­đer jako lo­še od­no­si. Ci­je­lo nje­go­vo po­na­ša­nje je ne­pri­mje­re­no i pro­ble­ma­tič­no, i pre­ma bra­ći i os­ta­loj rod­bi­ni. Čak ni raz­go­vo­ri sa psi­ho­lo­gom ne da­ju re­zul­ta­te. Sve je to kul­mi­ni­ra­lo s nje­go­vom pu­no­ljet­noš­ću. Jako sam za­bri­nu­ta za nje­ga i nje­go­vu bu­duć­nost. Mo­lim Vas za po­moć i sa­vjet.

ši­fra: za­bri­nu­ta majka Od­go­vor: Vi se bri­ne­te za si­na s raz­lo­gom, on je u ve­li­kim pro­ble­mi­ma. Vi­dim da pri­je ni­je bio loš. On je, gos­po­đo, dos­ta na­ivan. Is­to ta­ko, vi­dim da je dos­ta na svo­ju ru­ku i dos­ta je tvr­do­glav, sa­mo že­li da bu­de po nje­go­vom. Kriv je od­goj, sad je pos­tao ma­lo ba­hat i ko­ris­ti va­šu do­bro­tu. Pos­tao je ne­tr­pe­ljiv, bez­o­bra­zan i dr­zak. Pao je u lo­še druš­tvo. Već je zbog to­ga imao pro­ble­ma, a vje­ruj­te, imat će ih još. Na­ža­lost, ne­mam vam ni­šta li­je­po re­ći. Nje­mu tre­ba pod hit­no po­moć jer će pos­ta­ti sklon svemu i sva­če­mu. Po­ku­šaj­te raz­go­va­ra­ti s njim i odves­ti ga psi­ho­lo­gu. Bit će vr­lo te­ško, imat će iz­van­brač­nu ve­zu i di­je­te te pro­ble­me, za­to ga po­ku­šaj­te pos­la­ti kli­nič­kom psi­ho­lo­gu. Nje­mu tre­ba dobra psi­ho­te­ra­pi­ja i raz­go­vo­ri. Na­ža­lost, že­ljan je do­ka­zi­va­nja, ali na po­gre­šan na­čin. Ma­lo se i vi pre­ma nje­mu pro­mi­je­ni­te, raz­go­va­raj­te i uvje­ri­te da kre­ne li­ječ­ni­ku. Sret­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.