Lju­ta BB Ane­zi: Lu­ci­ja u jav­nos­ti ši­ri la­ži o meni

24sata - - SHOW -

Dok je bi­la u BB ku­ći, Ane­la Ne­zi­ro­vić (32) su­kob­lja­va­la se sa Spli­ćan­kom Lu­ci­jom Sto­jak (24), ko­ja se os­vr­nu­la na njen spot te rek­la da je u nje­mu oskud­no odje­ve­na iako je, ka­ko ka­že Lu­ci­ja, go­vo­ri­la da to ni­ka­da neće uči­ni­ti. - Ni­sam oso­ba ko­ja je sklo­na osve­to­lju­bi­vos­ti, ali je­sam is­ti­ni i is­tje­ri­va­nju prav­de. La­že da sam ja to ikad rek­la te, kao i uvi­jek, ši­ri de­zin­for­ma­ci­je i na­mjer­no skup­lja bo­do­ve kod svo­je “eins­te­inov­ske” pu­bli­ke - rek­la je Ane­zi ko­ja ne­ma ni­šta pro­tiv lje­po­te i krat­kih suk­nji, ali joj sme­ta­ju krup­ni ka­dro­vi de­kol­tea, gru­di i straž­nji­ce. (lp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.