‘Naj­za­do­volj­ni­ja sam kad sam pot­pu­no go­la’

24sata - - SHOW -

Glu­mi­ca Katarina Ra­di­vo­je­vić (38) na mod­nu re­vi­ju u Be­ogra­du sti­gla je u cr­nom odi­je­lu i mo­kre ko­se. Una­toč pro­fi­nje­nu iz­gle­du ot­kri­la je u če­mu se osje­ća opu­šte­no. - Ni u če­mu. Naj­bo­lje mi je kad sam go­la - krat­ko je rek­la glu­mi­ca, ko­ju je hr­vat­ska pu­bli­ka upoz­na­la u TV se­ri­ji “Naj­bo­lje go­di­ne”. (lp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.