Je­di­na os­ta­la u showu: Ire­na ho­će za­trud­nje­ti

ŽI­VOT NA VAGI Su­prug je­di­ne na­tje­ca­te­lji­ce uvje­ren je ka­ko će nje­go­va že­na po­bi­je­di­ti...

24sata - - SHOW - Pi­še: ASTRID ČADA

U ku­ću je uš­la sa 130 ki­lo­gra­ma, sad ima ma­nje od 90 ki­lo­gra­ma. Ire­na Šte­tić An­drin (36) iz “Ži­vo­ta na vagi” je­di­na je na­tje­ca­te­lji­ca ko­ja se bo­ri za po­bje­du u showu “Ži­vot na vagi”. Naj­ve­ći strah od deb­lji­ne Ire­ni pred­stav­lja to što zbog vi­ška ki­lo­gra­ma ne mo­že pos­ta­ti majka. Li­ječ­ni­ci su je upo­zo­ri­li ka­ko umjet­na oplod­nja vje­ro­jat­no neće us­pje­ti ako ne smr­ša­vi. U po­s­ljed­njih 15 tje­da­na iz­gu­bi­la je vi­še od 40 ki­lo­gra­ma. - Ire­na već če­ti­ri go­di­ne po­ku­ša­va smr­ša­vje­ti. Bi­la je na sva­kak­vim di­je­ta­ma, vjež­ba­la je i jed­nos­tav­no ni­je us­pi­je­va­la. On­da je shva­ti­la da je ovo je­di­ni na­čin ka­ko se mo­že u pot­pu­nos­ti to­me po­sve­ti­ti – is­pri­čao nam je Ire­nin su­prug Ivi­ca An­drin. Ire­na je 2008. bi­la na ope­ra­ci­ji po­dve­zi­va­nja že­lu­ca, ko­ja ni­je us­pje­la. Ki­lo­gra­me je po­če­la na­kup­lja­ti na­kon za­vr­šet­ka fa­kul­te­ta. - Zbog pos­lov­nih obve­za čes­to je ne­re­do­vi­to je­la, zna­la je pus­to­ši­ti fri­ži­der u kas­ne ve­čer­nje sa­te, a po­seb­no je vo­lje­la po­seg­nu­ti za slat­kim – objas­nio je Ivi­ca. Ipak, nje­zin muž sma­tra ka­ko ovog put ne­ma po­vrat­ka. - Kad si Ire­na ne­što za­cr­ta ta­ko i bu­de. Ona je sa­ma se­bi naj­ve­ća pre­pre­ka i jako sam po­no­san na nju – re­kao je Ivi­ca te do­dao ka­ko su joj ti­je­kom bo­rav­ka u ku­ći naj­ve­ći pro­blem pred­stav­lja­li me­đu­ljud­ski od­no­si s na­tje­ca­te­lji­ca­ma. - S Bi­ser­kom ni­ka­ko ni­je mo­gla pro­na­ći za­jed­nič­ki je­zik – objas­nio je Ivi­ca, ko­ji sma­tra ka­ko će u fi­na­lu os­ta­ti upra­vo nje­go­va su­pru­ga i Alen Abra­mo­vić.

BOR­BA S KILOGRAMIMA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.