NA­TJE­ČAJ

24sata - - SHOW -

za iz­bor na rad­no mjes­to: „po­pu­na upraž­nje­nog sis­te­ma­ti­zi­ra­nog rad­nog mjes­ta“: - struč­ni su­rad­nik/-ca u sus­ta­vu zna­nos­ti i vi­so­kom obra­zo­va­nju - 1 iz­vr­ši­telj na neo­dre­đe­no vri­je­me uz prob­ni rad od šest mje­se­ci Pris­tup­ni­ci tre­ba­ju is­pu­nja­va­ti slje­de­će uvje­te: Za­vr­šen di­plom­ski stu­dij pre­ma ra­ni­je va­že­ćim pro­pi­si­ma od­nos­no pred­di­plom­ski i di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili in­te­gri­ra­ni pred­di­plom­ski i di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij: dipl. ing. ge­ol.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.