La­zi­ću je odvi­ka­va­nje od dro­ge ne­iz­bjež­no na­kon te­škog su­da­ra

24sata - - SHOW -

Ro­di­te­lje sr­p­skog fol­ke­ra Dar­ka La­zi­ća (27) šo­ki­ra­li su li­ječ­ni­ci ko­ji su im po­vje­ri­li ka­ko je nji­hov sin tra­žio dro­gu ne­du­go na­kon što se pro­bu­dio iz ko­me. Pjevač je nas­tra­dao u te­škoj pro­met­noj ne­sre­ći, zbog če­ga su mu ot­ka­za­li bu­bre­zi i pluć­no kri­lo. Na­kon što je da­ni­ma bio u in­du­ci­ra­noj ko­mi, La­zić je upao u ap­s­ti­nen­cij­sku kri­zu. Nje­go­vi ro­di­te­lji že­le da se na­kon opo­rav­ka ski­ne s ko­ka­ina. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.