KA­KO FUNKCIONIRA FAŠIZAM

24sata - - SHOPPING -

U PRODAJI NA KIOSCIMA Ja­son Sta­nley je di­je­te iz­bje­gli­ca iz Dru­gog svjet­skog ra­ta, ci­je­nje­ni fi­lo­zof i struč­njak za pro­pa­gan­du. Za­to je nje­go­vo ra­zu­mi­je­va­nje na­či­na ka­ko de­mo­krat­ska druš­tva mogu pos­ta­ti ra­nji­va pred us­po­nom fa­šiz­ma iz­ra­zi­to du­bo­ko - na­ci­je ne mo­ra­ju pos­ta­ti fa­šis­tič­ke da bi tr­pje­le zbog fa­šis­tič­kih po­li­ti­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.