PJEVAJ DU­ŠO NESPOKOJNA

24sata - - SHOPPING -

U PRODAJI NA KIOSCIMA In­tim­ni por­tret obi­te­lji te ep­ska pri­ča o na­di i ži­vot­noj bor­bi “Pjevaj du­šo nespokojna” ba­vi se ruž­nim is­ti­na­ma ko­je se kri­ju u sr­cu Ame­ri­ke i sna­gom - kao i ogra­ni­če­nji­ma - obi­telj­skih ve­za. Jo­jo ima tri­na­est go­di­na i po­ku­ša­va do­ku­či­ti što či­ni mu­škar­ca. Nje­go­va majka Le­onie u stal­nom je su­ko­bu i sa so­bom i sa svi­ma oko sebe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.