VE­LI­KA KO LJU­BAV IZ

IZNENADIO ME KO­LI­KO JE BIO OTVO­REN I SPONTAN, PR

24sata - - SPORT - Pi­še: TO­MIS­LAV GABELIĆ

Udru­ga europ­skih no­go­met­nih tre­ne­ra (AEFCA) pro­gla­si­la je Zlat­ka Da­li­ća naj­bo­ljim tre­ne­rom Eu­ro­pe. Na­gra­du je primio u An­talyi. - Po­ka­za­li smo na SP-u da i ma­le zem­lje ka­da vje­ru­ju u sebe i ka­da pu­no rade, mogu os­tva­ri­ti us­pjeh. Kad bi ne­ki ko­šar­kaš tra­žio ide­al­nu lo­ka­ci­ju za upoz­na­va­nje i po­če­tak za­jed­nič­kog ži­vo­ta s ko­šar­ka­ši­com, te­ško da bi pro­na­šao bo­lje mjes­to od Za­dra. Bez ob­zi­ra na to što je on Slo­ve­nac, iz No­vog Mes­ta, a ona Spli­ćan­ka, upoz­na­li su se upra­vo u Dvo­ra­ni Kre­ši­mi­ra Ćo­si­ća u Za­dru, gdje su obo­je igra­li. - Tek sam do­šao u Za­dar i odmah sam u dvo­ra­ni na te­re­nu pri­mi­je­tio Ni­nu, ko­ja je za­vr­ša­va­la tre­ning! Ina­če ni­sam pre­vi­še otvo­ren, ali sam joj na­kon ne­kog vre­me­na ipak pri­šao i poz­dra­vio je. Upoz­na­li smo se i po­zvao sam je na pi­će. Sve os­ta­lo je po­vi­jest, od ta­da smo skupa – ka­že Maj Ko­va­če­vić (28), ko­ji je u ve­zi s Ni­nom De­dić (22) već dvi­je go­di­ne. - Iznenadio me ko­li­ko je bio otvo­ren i spontan. Pri­šao mi je i re­kao: ‘Ćao’. I to je bi­lo to... smi­je se Ni­na, ko­ja se ko­šar­kom po­če­la ba­vi­ti re­la­tiv­no kas­no u rod­nom Spli­tu, tek sa 16 go­di­na. - Ta­ta me du­go na­go­va­rao jer je i on igrao ko­šar­ku, ali se ni­sam da­la, bi­la sam u te­ni­su, ju­du, ple­sa­la sam... Tek kad sam pre­lo­mi­la u gla­vi da želim igra­ti ko­šar­ku, otiš­la sam na tre­ning.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.