Kve­sić je svjet­ski pr­vak! Pro­tiv­ni­ka iz­ba­cio liječnik

NA­GRA­DA 108.000 KU­NA Ci­je­lu noć pri­pre­mao sam se za finale, a san mi je nas­tu­pi­ti na OI. Vr­lo sam bli­zu to­me

24sata - - SPORT - Pi­še: ANTONIO BEVANDA

TRE­ĆI PR­VAK

Pet ve­li­kih po­bje­da do fi­na­la imao je Ivan Kve­sić (22) na Svjet­skom pr­vens­tvu u ka­ra­teu u Ma­dri­du. Ju­čer se u fi­na­lu tre­bao bo­ri­ti s Va­le­ri­jem Čo­bo­ta­rom, ali Ukra­ji­nac se ni­je po­ja­vio na ta­ta­mi­ju. Dan pri­je je bio no­ka­uti­ran i ni­je do­bio li­ječ­nič­ku do­zvo­lu za nas­tup u fi­na­lu. Hr­vat­ska je do­bi­la tre­ćeg svjet­skog pr­va­ka u po­vi­jes­ti, na­kon Ju­ni­ora Le­fe­vrea 2000. i Da­ni­la Dom­djo­ni­ja 2008. go­di­ne. - Ma­lo mi je glu­po što na kra­ju ni­je bi­lo bor­be u fi­na­lu, ci­je­lu sam se noć spre­mao za taj meč. Pre­sre­tan sam zbog uspjeha, ovo je ve­li­ka go­di­na za me­ne. Pri­je po­la go­di­ne sam osvo­jio europ­sko sre­bro, a sad svjet­sko zla­to - re­kao nam je Ivan iz Ma­dri­da. Član je ka­ra­te klu­ba Her­ce­go­vi­na iz Za­gre­ba. Tre­ner mu je Da­ni­jel Vu­čić, ko­ji ga vo­di po­s­ljed­njih go­di­na. - I sta­ri­ji brat An­đe­lo je iz­vr­stan ka­ra­taš. Vi­dio sam nje­ga, pa sam se i ja kre­nuo ba­vi­ti ovim spor­tom. San mi je nas­tu­pi­ti na Olim­pij­skim igra­ma, a sad sam jako bli­zu tog ci­lja - re­kao nam je svjet­ski pr­vak Kve­sić, ko­ji se ka­ra­te­om ba­vi 15 go­di­na, a od dr­ža­ve će do­bi­ti na­gra­du 108.000 ku­na. Stu­dent je fi­zi­ote­ra­pi­je u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.