BRZI KOLAČ S GRISOM

24sata - - MOZAIK & TV -

BROJ OSO­BA: 8 PRI­PRE­MA: 45 MI­NU­TA SASTOJCI: 4 JAJA, ŠALICA ŠEĆERA (2 DL), VANILIN ŠE­ĆER, ŠALICA ULJA, ŠALICA JOGURTA, ŠALICA GRISA, 2 ŠA­LI­CE BRAŠNA, PRAŠK ZA PECIVO, KORICA JED­NOG LI­MU­NA; ZA SI­RUP: 4 ŠA­LI­CE VO­DE, 3 ŠA­LI­CE ŠEĆERA, SOK JED­NOG LI­MU­NA Pr­vo sku­haj­te si­rup. Še­ćer i vo­du ku­haj­te u lon­cu 6-7 mi­nu­ta pa mak­ni­te sa šted­nja­ka, do­daj­te sok od li­mu­na i os­ta­vi­te da se ohla­di. U dru­goj po­su­di mik­saj­te ci­je­la jaja sa še­će­rom i vanilin še­će­rom. Do­daj­te ulje pa jo­gurt, griz i na kra­ju umi­je­šaj­te braš­no i pra­šak za pecivo. Do­daj­te ko­ri­cu od li­mu­na pa sve is­tre­si­te u lim za pe­če­nje ko­ji ste oblo­ži­li pa­pi­rom za pe­če­nje. Ne­ka se pe­če u pret­hod­no za­gri­ja­noj peć­ni­ci na 180°C oko 40 mi­nu­ta. Kad se ma­lo ohla­di, raz­re­ži­te na koc­ke ili rom­bo­ve pa pre­lij­te si­ru­pom. Ne­ka sto­ji ne­ko­li­ko sa­ti da si­rup u pot­pu­nos­ti upi­je. Os­ta­vi­ti da se ohla­di i ci­je­li kolač se na­to­pi pa pos­lu­ži­ti. Po­ša­lji­te nam re­cep­te i fo­to­gra­fi­je po­štom (24sa­ta, ZA RECEPT, Ore­ško­vi­će­va 3d, Za­greb) ili na e-ma­il: li­fes­tyle@24sa­ta.hr. Oda­bra­ne re­cep­te obja­vit ćemo u no­vi­na­ma.

Da­naš­nji recept pos­la­la je: Ma­ša Gvoz­da­no­vić, Del­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.