TV PROGRAM

24sata - - MOZAIK & TV -

Maj­ku Ma­ri­ju i oca Pe­tra zad­nji sam pu­ta vi­dje­la u lis­to­pa­du 1991. go­di­ne ka­da su na­pu­šta­li mo­ju ku­ću na Ku­klji­ci. Vra­ti­li su se u obiteljsku ku­ću u Na­din. S maj­kom sam se, sve do pa­da Ška­br­nje ču­la te­le­fon­ski. U do­go­vo­re­no vri­je­me doš­la bi na ra­di­os­ta­ni­cu, ja bih na­zva­la i ta­ko bi­smo po­pri­ča­le. U zad­njem raz­go­vo­ru rek­la sam joj: Maj­ko, os­ta­vi­te sve i idi­te ća. No, rek­la mi je da se otac uvu­kao u kre­vet, da ne že­li oti­ći iz svo­je ku­će, a da ga ona ne že­li os­ta­vi­ti. Nje­zi­ne zad­nje ri­je­či pam­tim kao da­nas: Kće­ri, gle­daj­te sebe, a ja ka­ko pro­đem, oti­ru­ći su­ze go­vo­ri nam Iv­ka Or­tu­lan. Sa su­pru­gom Zvon­kom go­di­ne je pro­ve­la po­ku­ša­va­ju­ći saz­na­ti ka­ko su joj, ka­da i pod ko­jim okol­nos­ti­ma nes­ta­li ro­di­te­lji. Iako se služ­be­no vo­di da su nes­ta­li 19. 11. 1991. go­di­ne, Iv­ka ka­že da je od Cr­ve­nog kri­ža i Un­pro­fo­ra saz­na­la da su sve do ope­ra­ci­je Mas­le­ni­ca, nje­zi­ni ro­di­te­lji s još jed­nom mje­štan­kom, bi­li ži­vi. Po­tres­nu is­po­vi­jest ove že­ne po­gle­daj­te na www.24sa­ta.hr, Yo­uTu­be ka­na­lu 24sa­ta i Fa­ce­bo­oku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.