ODVUKAO SAM JE U PO­DRUM I UBIO...

Ge­or­gi­na je nes­ta­la 2006. u Ber­li­nu. Ima­la je 14 go­di­na. Ro­di­te­lji su pre­okre­nu­li ne­bo i zem­lju da je pro­na­đu. Uhi­ti­li su mu­škar­ca ko­ji ka­že da ju je ubio. No ne mo­gu mu to do­ka­za­ti

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: BOGDAN BLOTNEJ

Ubio sam Ge­or­gi­nu u po­dru­mu, re­kao je Ni­je­mac tur­skog po­dri­je­tla Ali K. (43) čo­vje­ku s ko­jim se dru­žio u jed­nom ber­lin­skom ka­fi­ću. Ni­je znao da pri­ča s po­li­caj­cem ko­ji mu je pos­tao pri­ja­telj baš zbog slu­ča­ja nes­ta­le Hr­va­ti­ce.

Taj­ni de­tek­tiv, ko­ji ga je ra­zot­krio, bio je dio 12 go­di­na du­ge is­tra­ge nes­tan­ka Ge­or­gi­ne Krüger (14). Ona se 25. ruj­na 2006. vra­ća­la iz ško­le. Iz­aš­la je iz auto­bu­sa i nes­ta­la 200 me­ta­ra od svo­je ku­će u uli­ci Per­le­ber­ger. Ima­la je mo­bi­tel ko­ji je iz­gu­bio sig­nal 15 mi­nu­ta od tre­nut­ka kad su je po­s­ljed­nji put vi­dje­li svje­do­ci. Ge­or­gi­nin nes­ta­nak bio je ču­dan jer dje­voj­či­ca ni­kad ni­je bje­ža­la. - To­ga da­na tre­ba­la je ići na pro­bu za se­ri­ju jer je že­lje­la ka­ri­je­ru glu­mi­ce ili ple­sa­či­ce kad odras­te - re­kao je tad nje­mač­kim me­di­ji­ma Ge­or­gi­nin po­lu­brat To­mis­lav. Po­li­caj­ci su pre­tres­li ci­je­lu če­t­vrt te pre­gle­da­li vi­še od 300 po­dru­ma, ta­va­na i ku­ća. Pre­gle­da­li su tad i po­drum sa­daš­njeg osum­nji­če­ni­ka Ali­ja ko­ji je ži­vio 89 me­ta­ra od nes­ta­le dje­voj­ke. U nje­mu ni­je bi­lo ni­šta sum­nji­vo. Obi­telj je po Ber­li­nu i oko­li­ci za­li­je­pi­la vi­še od 500 pla­ka­ta s Ge­or­gi­ni­nim fo­to­gra­fi­ja­ma. Na te­le­fon za do­ja­ve sti­glo je 150 po­zi­va, no ni­je­dan trag ni­je po­mo­gao. Is­pi­ta­li su kas­ni­je i rod­bi­nu u Hr­vat­skoj, no bez us­pje­ha. - Čim se ni­je po­ja­vi­la kod ku­će, od­mah sam zna­la da joj se ne­što do­go­di­lo. Ima­la je du­gu sme­đu ko­su, cr­ve­nu ma­ji­cu i ve­li­ke na­uš­ni­ce rek­la je me­di­ji­ma Ge­or­gi­ni­na maj­ka Ves­na Krüger. Ali je tad po­li­caj­ci­ma is­pri­čao ka­ko ni­je poz­na­vao dje­voj­či­cu ni­ti ju je vi­đao u na­se­lju. Ipak, ka­ko da­nas sma­tra­ju is­tra­ži­te­lji, upra­vo ju je Ali to­ga da­na na­ma­mio da po­đe s njim. Mo­tiv mu je bio sek­su­al­no is­ko­ris­ti­ti dje­voj­či­cu. Po­li­ci­ji se za­pra­vo sam odao jer je slič­no po­no­vio 2011. Na uli­ci je su­sreo 15-go­diš­nju dje­voj­či­cu te ju je odvukao u svoj stan. Ka­ko je rek­la po­li­caj­ci­ma, tu­kao ju je, pi­pao i lju­bio. Bo­ri­la se pro­tiv ot­mi­ča­ra te je po­bje­gla. Zbog sek­su­al­nog na­pa­da osu­di­li su ga na go­di­nu i pol za­tvo­ra. Nje­go­va obra­na se ža­li­la te je na kra­ju on, kao otac tro­je dje­ce ko­ju uz­dr­ža­va, pu­šten na slo­bo­du. Ka­ko bi ga na­ve­li da pri­ča o tom slu­ča­ju, taj­ni agent tre­bao je za­do­bi­ti nje­go­vo po­vje­re­nje. Ali je os­tao bez pos­la te je vri­je­me pro­vo­dio u ka­fi­ću na koc­kar­skim apa­ra­ti­ma. No­vi pri­ja­telj mu je čak po­nu­dio po­sao u auto­pra­oni­ci ko­ju je na­mje­ra­vao otvo­ri­ti. Upoz­nao ga je i sa su­pru­gom, ta­ko­đer po­li­caj­kom, i on je upao u klop­ku. Pr­vi ko­ra­ci po­li­ci­je u ras­pet­lja­va­nju “hlad­nog slu­ča­ja” bi­la su dva po­zi­va u ožuj­ku 2018. u ko­ji­ma je mu­ška­rac s tur­skim na­gla­skom re­kao ka­ko zna vi­še o Ge­or­gi­ni­nu nes­tan­ku. Odao je ko­or­di­na­te u šu­mi Bri­ese­lang te je re­kao ka­ko se on­dje na­la­zi nje­zi­no tru­plo. Po­li­caj­ci su ne­ko­li­ko da­na ko­pa­li i tra­ži­li os­ta­ke po­mo­ću dro­no­va i pa­sa. Ni­šta ni­su naš­li. Na­du obi­te­lji da će pro­na­ći Ge­or­gi­nu da­li su i me­di­ji te je jed­na TV ku­ća emi­ti­ra­la do­ku­men­ta­rac o Ge­or­gi­ni. U me­đu­vre­me­nu se po­li­ca­jac zbli­ža­vao s Ali­jem te je na kra­ju sni­mio i nje­go­vo priz­na­nje. Dan pos­li­je spe­ci­jal­na po­li­ci­ja pri­ve­la je Ali­ja. Iz nje­go­va su sta­na uze­li go­to­vo sve stva­ri za ana­li­zu. Po­ku­pi­li su i dje­čje igrač­ke ko­je će tes­ti­ra­ti ne bi li naš­li Ge­or­gi­nin DNK. Una­toč priz­na­nju, po­li­caj­ci i da­lje ne­ma­ju ni oruž­je ko­jim je ubi­je­na ni nje­zi­no ti­je­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.