Be­skuć­nik oti­šao po kruh, na­šao 110.000 ku­na i dao ih puč­koj ku­hi­nji

24sata - - NEWS -

Ke­vin Bo­oth, be­skuć­nik iz Sum­me­ra u ame­rič­koj sa­vez­noj dr­ža­vi Wa­shin­g­ton, do­šao je pred puč­ku ku­hi­nju po kruh za do­ru­čak. Po­kraj kru­ha pri­mi­je­tio je vre­ći­cu u ko­joj je bi­lo 110.000 ku­na, a kad se ku­hi­nja otvo­ri­la, Bo­oth je no­vac pre­dao vo­lon­ter­ki. Ona je to pri­ja­vi­la po­li­ci­ji, a ka­ko vlas­ni­ka nov­ca ni­su pro­naš­li, no­vac je pre­dan puč­koj ku­hi­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.