Lo­vio Pi­kac­hua, pao na trač­ni­ce i os­tao bez no­ge

24sata - - NEWS -

Lo­ve­ći Pi­kac­hua, za­lu­đe­ni Bri­ta­nac to­li­ko je bio usre­do­to­čen na igru Po­ke­mo­nom Go da je pao na elek­tri­fi­ci­ra­ne že­ljez­nič­ke trač­ni­ce. Oz­li­je­dio je no­gu, pr­sa, ru­ku i če­ljust. Des­na je no­ga bi­la to­li­ko oz­li­je­đe­na da su mu je na­kon ne­ko­li­ko po­ku­ša­ja spa­ša­va­nja mo­ra­li am­pu­ti­ra­ti. Pro­cje­nju­je se da je Po­ke­mon Go “kriv” za 150.000 pro­met­nih ne­sre­ća i 256 smr­ti u pr­vih 148 da­na od pu­šta­nja igre. - Sa­mo je tre­bao po­dig­nu­ti po­gled s te­le­fo­na rek­li su nje­go­vi pri­ja­te­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.