Po­že­ška po­li­ci­ja ju­čer je pri­ve­la mu­škar­ca (40). Is­tra­žu­ju za­što je pre­bio dje­voj­ku (21) ko­ju su s te­škim oz­lje­da­ma u sri­je­du pri­mi­li u po­že­šku Op­ću bol­ni­cu.

24sata - - NEWS -

Što se za­pra­vo do­ga­đa­lo u sri­je­du pos­li­je pod­ne, nit­ko nam ju­čer ni­je mo­gao služ­be­no po­t­vr­di­ti. No bru­tal­no pre­mla­ći­va­nje mla­de že­ne zgro­zi­lo je Po­že­ža­ne. Ka­ko pri­ča­ju, ri­ječ je o ne­vjen­ča­nom brač­nom pa­ru s dvo­je ma­le dje­ce. Ono što se zna je da su mla­du že­nu u iz­u­zet­no te­škom sta­nju u sri­je­du oko 16 sa­ti do­vez­li u bol­ni­cu. Bi­la je oz­li­je­đe­ne gla­ve, pr­si­šta i tr­bu­ha, a hit­nim pretragama li­ječ­ni­ci su us­ta­no­vi­li i unu­tar­nje kr­va­re­nje. Hit­no su je ope­ri­ra­li jer joj je puk­la sle­ze­na. Ju­čer je do pod­ne­va bi­la na in­ten­ziv­noj, a po­tom su je pre­ba­ci­li na ki­rur­gi­ju. Tre­ba tek ut­vr­di­ti sli­jed do­ga­đa­ja, te zbog če­ga je mu­ška­rac pre­bio maj­ku svo­je dje­ce. Ka­ko pi­še por­tal po­ze­ga.eu, obi­telj je ot­pri­je poz­na­ta nad­lež­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma zbog obi­telj­skih ne­su­gla­si­ca. - Ko­li­ko znam ta je mla­da že­na na­šem su­sje­du doš­la s 19 go­di­na i u tri go­di­ne mu je ro­di­la dvo­je dje­ce. Ču­la sam da ju je pre­tu­kao i te­ško oz­li­je­dio, to je straš­no - rek­la je su­sje­da. U po­ku­ša­ju da doz­na­mo zbog če­ga je muč­ki pre­tu­če­na že­na, po­ku­ša­li smo raz­go­va­ra­ti s Pro­blem je, sla­žu se upu­će­ni u pro­ble­ma­ti­ku, ne­adek­va­tan od­go­vor ins­ti­tu­ci­ja na na­si­lje. - Na­si­lje pro­tiv že­na i dje­ce u po­ras­tu je, i to za 180 pos­to. To po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Pos­tav­lja se pi­ta­nje za­što. Za­to što sve češ­će zad­njih go­di­na ima­mo si­tu­aci­ju da sus­tav i dr­žav­na ti­je­la struk­tu­ral­no vik­ti­mi­zi­ra­ju žr­tvu, a pre­ma po­či­ni­te­lju se pos­tu­pa be­nig­no, kao da je po­či­nio ne­ko ne­važ­no kaz­ne­no dje­lo i ve­ći­nom se pro­ce­su­ira­ju sa­mo pre­kr­šaj­no - rek­la nam je ne­dav­no Ne­va Tol­le iz Au­to­nom­ne žen­ske ku­će Za­greb. Do­da­la je da na­sil­ni­ci naj­češ­će do­bi­ju nov­ča­nu kaz­nu, ri­jet­ko im iz­ri­ču uvjet­ne kaz­ne, a u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.