NASI COBA

24sata - - NEWS -

Ot­ka­ko je Ivan Ku­ku­lje­vić Sak­cin­ski dav­ne 1843. go­di­ne u Sa­bo­ru pro­go­vo­rio na hr­vat­skom je­zi­ku - nas­tup mu je os­tao upam­ćen kao ve­lik i va­žan, pa­me­tan i dos­to­jans­tven - mno­gi su se naši zastupnici u po­vi­jest par­la­men­tar­no­ga go­vor­niš­tva od­lu­či­li upi­sa­ti kra­ćim pu­tem, uvre­da­ma, po­tvo­ra­ma ili, jed­nos­tav­no, glu­pos­ti­ma... Za zastupnika An­tu Ba­či­ća Ba­ću u Hr­vat­skoj je čuo ma­lo tko osim Go­oglea i uže rod­bi­ne, sve do sa­bor­ske sjed­ni­ce odr­ža­ne u sri­je­du, 5. pro­sin­ca, na ko­joj je Ba­ćo, u nas­tu­pu gnje­va, iz­vri­je­đao Mi­ru Bu­lja, ko­jeg je premijer Plen­ko­vić već jed­nom na­zvao pa­njem, iako je s “pa­njem” pri­je to­ga bio u ko­ali­ci­ji. Na­kon Bu­lje­ve di­sku­si­je Ba­ćo je ko­le­gi iz Mos­ta do­ba­cio: “Pa­me­tan si za po­pi .... ’, čo­ba­ne je­dan”, na što mu je Bulj uz­vra­tio: “Po­no­san sam na to”. Sve se odi­gra­lo u am­bi­jen­tu ko­ji je i za sa­bor­ske standarde bio nat­pro­sječ­no ka­oti­čan. Sa­bor­ska sjednica na­glo je, na­ime, prekinuta na­kon što je opor­ba po­če­la pro­s­vje­do­va­ti zbog pre­br­zog rit­ma za­kon­skih ras­pra­va ko­ji vla­da­ju­ći na­me­ću ka­ko bi u br­zi­ni mo­gli na­met­nu­ti sve što ima pad­ne na pa­met. fa­moz­nim “čo­ba­nom”, pa Bulj s re­pli­kom ko­jom je po­ka­zao da je in­te­lek­tu­al­no su­pe­ri­oran Ba­ći, ba­rem u kon­kret­nom pred­me­tu. Po­vi­jest na­ših naj­pa­met­ni­jih, naj­slav­njih i naj­us­pješ­ni­jih lju­di bi­la bi, na­ime, ja­ko osi­ro­ma­še­na ako bi­smo iz nje iz­ba­ci­li - čo­ba­ne. Lu­ka Mo­drić je, re­ci­mo, do­bar dio dje­tinj­stva pro­veo kao čo­ban, ču­va­ju­ći ko­ze po Ve­le­bi­tu, i ta epi­zo­da sa­svim si­gur­no ba­rem dje­lo­mič­no objaš­nja­va nje­gov us­pjeh, ne­vi­đen na ovim pros­to­ri­ma. Krat­ka pro­vje­ra na­ših ve­li­ka­na iz 20. sto­lje­ća još je ve­za­ni­ja za po­jam čo­ba­na. Ivan Me­š­tro­vić, svjet­ski naj­poz­na­ti­ji

hr­vat­ski umjet­nik,

- Ne vi­dim za­što to­li­ko či­ni­te pro­ble­me - re­kao je pred­sje­da­va­ju­ći, vi­tez dr. Re­iner, na što je za go­vor­ni­cu sa­mo­volj­no i bez do­zvo­le iz­a­šao Mi­ro Bulj, pa za­ra­dio opo­me­nu s odu­zi­ma­njem ri­je­či. Is­to je na­pra­vio i Gr­mo­ja, pa opet Bulj, na­kon če­ga je Re­iner za­tra­žio da se sjednica pre­ki­ne i da stra­ža odve­de Bu­lja iz sa­bor­ni­ce. U tom se tre­nut­ku ja­vio Ba­ćo, s

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.