NIZMI

24sata - - NEWS -

do 12. je go­di­ne bio ne­pi­sme­ni čo­ban, a on­da je nje­gov rad pos­tav­ljen u zgra­di UN-a, ko­ju će naš Ba­ćo mo­ći gle­da­ti sa­mo na raz­gled­ni­ca­ma, jer se ni u Sa­bo­ru ni­je pros­la­vio. 1235 lju­di. Sa­bor je, ina­če, ide­al­na sce­na za da­va­nje an­to­lo­gij­skih iz­ja­va. “Ci­je­li je sve­mir he­te­ro­sek­su­alan, od ato­ma do zvjez­da­nog sus­ta­va, od mu­he do slo­na, a mi sad že­li­mo od čo­vje­ka na­pra­vi­ti ho­mo­sek­su­al­ce”, rek­la je Lu­ci­ja Či­keš, sa­bor­ska zas­tup­ni­ca HDZ-a, na sjed­ni­ci Hr­vat­skog sa­bo­ra 17. 3. 2003. “Gos­po­đo Pu­sić, u ime dig­ni­te­ta ovo­ga Sa­bo­ra, mo­ram vam re­ći da vas je Bog stvo­rio za ma­dra­ca, a ne za mu­dra­ca”, re­kao je An­to Ko­va­če­vić, pred­sjed­nik HKDU, na sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog do­ma Hr­vat­skog sa­bo­ra u lis­to­pa­du 2001. “Is­ti­na je da se Đu­kić obri­jao, ali ne­ki­ma bra­da iz obr­va vi­ri”, re­kao je is­ti zas­tup­nik...

Ovo je bi­la pr­va nje­go­va di­sku­si­ja ko­ja će os­ta­ti za­pam­će­na (osim nje, go­vo­rio je sa­mo još jed­nom), ali su mu tro­ško­vi ne­za­bo­rav­ni (vi­di li­je­vo). An­te Ba­čić Ba­ćo ro­đen je 1984. u Spli­tu, za­vr­šio je stu­dij pra­va na Prav­nom fa­kul­te­tu u Spli­tu i Struč­ni stu­dij pos­lov­nog mar­ke­tin­ga na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Spli­tu, a u Sa­bor je ušao kao za­mje­nik Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća. Na iz­bo­ri­ma je za nje­ga gla­sa­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.