Kap­tol tre­se skan­dal, ali i rat dvi­ju frak­ci­ja

BIT­KA ZA TRON Va­žan čo­vjek Cr­k­ve pri­jav­ljen je za ho­mo­sek­su­al­no na­pas­to­va­nje, no či­ni se da pri­ča ima i skri­ven va­žan pod­tekst

24sata - - NEWS -

Za­klju­čao je vra­ta, os­ta­li smo sa­mi. Ni­sam mu htio po­ka­za­ti da se bo­jim. Ci­je­lo vri­je­me for­si­rao sam pri­ču o Bi­bli­ji, vje­ri i Cr­k­vi... Ta­ko po­či­nje pri­ča Ma­ri­na So­va­ra (41), pre­da­va­ča na Tek­s­til­no-teh­no­lo­škom fa­kul­te­tu u Zagrebu, ko­ji se 2005., tvr­di, su­očio sa sek­su­al­nim pre­da­tor­stvom u kri­lu Cr­k­ve pa o nje­mu pro­go­vo­rio u tjed­ni­ku Glo­bus. So­var je pro­zvao do­ne­dav­nog pre­ben­da­ra Zvo­ni­mi­ra Ku­re­či­ća. - Sjeo je po­kraj mene i po­čeo me is­pi­ti­va­ti je­sam li svjes­tan ka­ko je ži­vje­ti u sa­mo­ći i ho­ću li to mo­ći iz­dr­ža­ti. Od­go­vo­rio sam da je­sam i da znam što me če­ka. Odjed­nom me po­čeo ljubiti u obraz i u jed­nom tre­nut­ku go­to­vo je legao na mene. Tad sam ga odgurnuo i re­kao mu: ‘Sad je dosta’. - Vidio sam čo­vje­ka dva­put i to je to. I to ra­di dru­gih stva­ri. Što ve­li da sam mu na­pra­vio? On je do­šao sa­mo ra­di misnice jed­nom i ni­šta dru­go. Pos­li­je se vi­še ni­je... Ne znam što bih re­kao ko­men­ti­rao je pre­ben­dar za Ve­čer­nji list. Na upit jesu li ga zva­li iz Nad­bi­sku­pi­je re­kao je da ni­su. Ma­rin So­var slu­čaj je pri­ja­vio po­li­ci­ji, gdje su mu pre­po­ru­či­li da sve pri­ja­vi i cr­k­ve­nim vlas­ti­ma te je u sri­je­du bio na pr­vom raz­go­vo­ru na Kaptolu. Iz za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je za In­dex su rek­li da “s ob­zi­rom na pra­vo sva­ke oso­be na do­bar glas (...), kao i taj­nos­ti sa­mog even­tu­al­no po­kre­nu­tog pos­tup­ka, ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti bi­lo ko­je pos­tu­pa­nje ko­je je na cr­k­ve­no­prav­nom po­dru­čju u ti­je­ku”. No či­ni se da će spor ima­ti i im­pli­ka­ci­je u po­dje­li mo­ći na Kaptolu. Osim što je vr­lo iz­vjes­no da će na Bo­za­ni­će­vu po­zi­ci­ju ubr­zo do­ći no­vi čo­vjek (na­vod­no is­tar­ski bi­skup Dra­žen Ku­tle­ša, sve­će­nik ko­ji ne gle­da bla­go­nak­lo­no na Me­đu­go­rje i ni­je kon­zer­va­ti­vac), Kap­tol se još tre­se i od skan­da­la s mal­ver­za­ci­ja­ma pre­ben­da­ra Mi­je Ga­bri­ća i nje­go­vih lju­di. A autor pi­sma u ko­jem se de­talj­no opi­su­ju sum­nji­ve pre­pro­da­je zem­lji­šta, te­ške 384 mi­li­ju­na ku­na, pot­pi­su­jeZvo­ni­mir Kurečić...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.