P-a u hi­dro­elek­tra­ne ak­nut će rast BDP-a

PO­ZI­TIV­NI TREN­DO­VI Inves­ti­ci­ja od 60 mi­li­ju­na ku­na u hi­dro­elek­tra­nu Ozalj pro­du­ljit će joj vi­jek

24sata - - NEWS -

Hrvatska elek­tro­pri­vre­da (HEP) pro­vo­di ve­li­ki inves­ti­cij­ski cik­lus u ko­jem u re­vi­ta­li­za­ci­ju hi­dro­elek­tra­na pla­ni­ra ulo­ži­ti ukup­no 3,6 mi­li­jar­di ku­na, a i te će inves­ti­ci­je pri­do­ni­je­ti ras­tu BDP-a, is­tak­nuo je premijer An­drej Plen­ko­vić. U sklo­pu re­vi­ta­li­za­ci­je Hi­dro­elek­tra­ne Ozalj pu­šten je ju­čer u po­gon u prob­ni rad agre­gat B. Uz pu­šta­nje dru­gog agre­ga­ta u po­gon obi­lje­že­no je i 110 go­di­na ra­da tzv. Mu­nja­re, a pri­sus­tvo­va­li su i broj­ni mi­nis­tri u Vla­di. - HEP je do sa­da ulo­žio 1,4 mi­li­jar­de ku­na u re­vi­ta­li­za­ci­ju hi­dro­elek­tra­na - re­kao je Plen­ko­vić. hi­dro­ener­gi­ji i u slje­de­ćim go­di­na­ma nas­ta­vi­ti trend ko­ji je sja­jan i na europ­skoj ra­zi­ni. Već sad smo os­tva­ri­li ci­lje­ve ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je na ra­zi­ni EU pre­ma pla­nu do 2030. Hrvatska već sad ima vi­še od 28 pos­to, što je pu­no vi­še od pro­sje­ka EU da­nas. Dav­no smo već pre­ba­ci­li ono što je bi­lo do­go­vo­re­no za 2020. go­di­nu - re­kao je Plen­ko­vić. Is­tak­nuo je ka­ko će i inves­ti­cij­ski cik­lus HEP-a pri­do­ni­je­ti ras­tu BDP-a. Pred­sjed­nik upra­ve HEP-a Fra­no Bar­ba­rić na­gla­ša­va da su za­mje­na ge­ne­ra­to­ra B i re­vi­ta­li­za­ci­ja HE Ozalj zah­tje­van po­sao, jer je zgra­da u ko­joj se ta hi­dro­elek­tra­na na­la­zi sta­ra 110 go­di­na i kul­tur­no je do­bro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.