Tog 7. pro­sin­ca 1991. go­di­ne pa­da­lo je ne­što iz­me­đu sni­je­ga i ki­še. Bi­la je hlad­na noć. Pe­te­ro pri­čuv­nih po­li­ca­ja­ca: Si­ni­ša Ri­mac (18), Mu­nib Su­ljić (32), Igor Mi­ko­la (20), Ne­boj­ša Ho­dak (25) i Su­za­na Ži­va­no­vić, svi u odo­ra­ma i svi pod za­po­vjed­niš­tvom Tom

24sata - - NEWS -

Zec je bio pos­lo­vo­đa u mes­ni­ci Kri­žev­čan­ka na po­čet­ku Pe­trinj­ske uli­ce u Zagrebu. Poz­na­va­li su ga mno­gi u gra­du, pa i ne­ki od onih ko­ji su mu doš­li pred vra­ta. Jed­nom od njih me­sar je ra­ni­je po­vre­me­no po­su­đi­vao no­vac. U ku­ći su bi­li i nje­go­va su­pru­ga Ma­ri­ja (36) te dje­ca Alek­san­dra (12), Du­šan (10) i Gor­da­na (7), ko­ja su spa­va­la. Rek­li su mu da će pre­tra­ži­ti stan i odu­ze­ti mu oruž­je ko­je je imao kao lo­vac. Ni­su ima­li ni je­dan va­lja­ni do­ku­ment za ula­zak u ku­ću i pre­tra­gu. Bez odo­bre­nja vlas­ni­ka pre­tra­ži­li su stan te uze­li zlat­ni­nu i no­vac. Na­kon 15 mi­nu­ta su iz­aš­li. Mi­haj­lo je po­šao za nji­ma, a oni su uš­li u kom­bi. Pri­šao je kom­bi­ju, objaš­nja­vao se s nji­ma i tra­žio da mu vra­te uze­to. Je­dan od njih, na­vod­no Si­ni­ša Ri­mac, u nje­ga je is­pa­lio ne­ko­li­ko me­ta­ka. Mi­haj­lo je pao mr­tav. Oni su po­ku­ša­li oti­ći što pri­je. Vo­zač je kom­bi­jem ošte­tio par­ki­ra­ni au­to. Ne­ki od su­sje­da ču­li su puc­nja­vu te su pro­vi­ri­li kroz pro­zor. Mi­haj­lo­va su­pru­ga iz­aš­la je vi­dje­ti što se do­ga­đa, a za njom je is­tr­ča­la i ma­la Alek­san­dra. Pe­tor­ka ih je uba­ci­la u vo­zi­lo te su se odvez­li. Ma­le­ni Du­šan i Gor­da­na su spa­va­li. U in­ter­v­juu za Tpor­tal Du­šan je kas­ni­je is­pri­čao da mu je su­sjed po­krio oči ka­ko ne bi vidio mr­tvog oca na dvo­ri­štu. Na mjes­to uboj­stva i ot­mi­ce iz­aš­la je ve­li­ka po­li­cij­ska eki­pa. Saz­na­li su da su ko­ris­ti­li po­li­cij­sko vo­zi­lo. Slje­de­ćeg da­na, 8. pro­sin­ca, ob­duk­ci­ja Mi­haj­la Ze­ca po­ka­za­la je da su uz­rok smr­ti bi­le pros­tri­jel­ne ra­ne gla­ve i pr­si­šta. Vje­šta­či­li su i me­tak ko­ji su iz­va­di­li iz nje­go­va ti­je­la. O zlo­či­nu se ša­pu­ta­lo sa­mo me­đu po­li­caj­ci­ma u Đor­đi­će­voj. Na­kon ne­ko­li­ko da­na on­dje su pri­ve­li pe­tor­ku. Priz­na­li su da su ubi­li Mi­haj­la, a pri­je­pod­ne 14. pro­sin­ca priz­na­li su da su ubi­li i Ma­ri­ju i Alek­san­dru. Po­seb­na eki­pa za oče­vid sti­gla je na Slje­me u Pla­ni­nar­ski dom Adol­fo­vac. On­dje su već bi­li osum­nji­če­ni­ci. Ču­va­li su ih po­li­cij­ski spe­ci­jal­ci ko­ji ni­su sas­tav­ni dio eki­pe za oče­vid. Ubo­ji­ce su po­ka­za­le gdje su ubi­li maj­ku i di­je­te - na sme­tli­štu. Po­li­caj­ci su priz­na­nje sni­ma­li vi­de­oka­me­rom, fo­to­gra­fi­ra­li i ski­ci­ra­li. Mak­nu­li su ta­nak sloj sa sme­tli­šta. Po­ja­vi­la se lju­bi­čas­ta kuć­na ha­lji­na ko­ju je u tre­nut­ku Maj­ka je ima­la šest ra­na od me­ta­ka, od če­ga tri na gla­vi. Ubojica je u gla­vu ma­le Alek­san­dre is­pa­lio ne­ko­li­ko me­ta­ka. Na des­nom obra­zu ima­la je dvi­je ra­ne i još tri u vla­si­štu iz­nad des­nog uha. I po­li­caj­ci ko­ji su vo­di­li is­tra­gu naj­e­ži­li su se dok su slu­ša­li ka­ko je­dan od ubojica pre­pri­ča­va Alek­san­dri­ne ri­je­či: “Ubi­li ste mi ta­tu, ne­moj­te mi ubi­ti i ma­mu”. Pe­tor­ka je tvr­di­la da je Mi­haj­la ubio Si­ni­ša Ri­mac, a da je maj­ku i kćer ubio Mu­nib Su­ljić. Zbog uboj­sta­va Mi­haj­la, Ma­ri­je i ma­le­ne Alek­san­dre ni­je od­go­va­rao nit­ko. Zbog pro­ce­du­ral­nih po­gre­ša­ka priz­na­nje po­nov­lje­no kod is­traž­nog su­ca ni­je se mo­glo ko­ris­ti­ti na su­du. Mu­nib Su­ljić, Igor Mi­ko­la i Si­ni­ša Ri­mac osu­đe­ni su 2005., ali zbog uboj­stva ne­poz­na­tog mu­škar­ca. Su­ljić, ko­ji je pr­vi pu­cao, do­bio je 10, Ri­mac osam, a Mi­ko­la pet go­di­na za­tvo­ra. Du­šan i Gor­da­na Zec do­bi­li su tek 1,5 mi­li­ju­na ku­na jed­no­krat­ne nov­ča­ne po­mo­ći, i to 2004. go­di­ne. Du­šan Zec da­nas ži­vi u Ba­njoj Lu­ci i ra­di u agen­ci­ji za ne­kret­ni­ne. S na­ma ni­je že­lio raz­go­va­ra­ti. Pre­ko pri­ja­te­lja je po­ru­čio da mu je ta te­ma pre­bol­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.