PO­BU­NA ZUTIH PR­S­LU­KA POCETAK JE RE­VO­LU­CI­JE

SVI NA BARIKADE No­vi broj tjed­ni­ka Ex­press ot­kri­va za­što se i ka­ko po­bu­na u Pa­ri­zu pre­tvo­ri­la u bor­bu pot­pla­će­nih i ne­za­do­volj­nih

24sata - - PANORAMA - Pi­še: BO­RIS RAŠETA NAS­TA­VAK NA SLJE­DE­ĆOJ STRA­NI­CI 

Po­skup­lju­je go­ri­vo!? Ta vi­jest u Hr­vat­skoj ne bi pro­izve­la ni ša­mar, ali Pa­riz je zbog to­ga da­ni­ma na­li­ko­vao na Da­mask. Su­ko­bi po­li­ci­je i pro­s­vjed­ni­ka, sto­ti­ne pri­ve­de­nih, de­vas­ti­ra­ni spo­me­ni­ci i gus­ti dim ko­ji se iz­vi­jao u ne­bo vo­di­li su pre­ma pi­ta­nju kli­zi li to Fran­cu­ska u gra­đan­ski ili klas­ni rat. U Lon­do­nu, Ber­li­nu, Os­lu ili Stoc­k­hol­mu ne­ma ovak­vih pri­zo­ra, o Hr­vat­skoj da se i ne go­vo­ri. Ka­ko ka­že no­vi­nar HRT-a Hr­vo­je Zov­ko, Fran­cu­zi pro­s­vje­du­ju na uli­ca­ma, a Hr­va­ti na Fa­ce­bo­oku. U Hr­vat­skoj bi zbog po­skup­lje­nja go­ri­va bi­la for­mi­ra­na Fa­ce­bo­ok gru­pa “Re­ci­mo ne po­skup­lje­nju ben­zi­na”, na njoj bi re­to­rič­ke zu­be na­oš­tri­la oma­nja gru­pi­ca gra­đa­na i na to­me bi sve sta­lo, no u Fran­cu­skoj je iz­bi­la re­vo­lu­ci­ja žu­tih pr­s­lu­ka. Re­la­ci­ja je ot­pri­li­ke onak­va kak­vu je Marx sre­di­nom pret­proš­log sto­lje­ća ko­ris­tio opi­su­ju­ći raz­li­ke Ni­je­ma­ca i Fran­cu­za - Ni­jem­ci di­žu re­vo­lu­ci­je u du­hu, spe­ku­la­tiv­no, kao fi­lo­zo­fi, a tem­pe­ra­ment­ni Fran­cu­zi iz­vo­de ih u ži­vo­tu. U Fran­cu­skoj je i 1968. bi­la gad­na, pro­že­ta ma­sov­nim na­si­ljem, ali ni­je bi­lo mr­tvih. Kao ni sad. A ka­ko god čud­no zvu­ča­lo - so­ci­jal­ne i eko­nom­ske raz­li­ke i na­pe­tos­ti u Fran­cu­skoj su, ka­ko pro­iz­la­zi iz svje­do­če­nja Hr­va­ta ko­ji ta­mo ži­ve, dra­ma­tič­ni­je ne­go kod nas. - Kri­za je po­če­la ra­nih 90-ih pa su se tad iz­vuk­li. Ci­je­lo se vri­je­me pri­ča da su re­for­me neo­p­hod­ne, pri­je sve­ga re­for­me dr­žav­ne upra­ve, ali to ni­ko­me ni­je us­pje­lo - ot­kri­va za Ex­press Za­grep­čan­ka ko­ja je u Pa­ri­zu ži­vje­la dva de­set­lje­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.