STJEPAN TUĐ­MAN U ŠOKU: PA TO NI­JE MOJ TA­TA!

Za­što to ra­de? Ne pre­poz­na­jem oca u tim spo­me­ni­ci­ma. Sa­mo onaj u Ška­br­nji me pod­sje­ća na nje­ga, ka­že sin Fra­nje Tuđ­ma­na

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: ANAMARIJA BURAZER

Du­go če­ka­ni kip pr­vog hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka sve­ča­no će ot­kri­ti u po­ne­dje­ljak, na ob­ljet­ni­cu nje­go­ve smr­ti. Doz­na­je­mo da čla­no­vi obi­te­lji naj­vje­ro­jat­ni­je on­dje ne­će bi­ti, iako su po­zva­ni. - Do­bi­li smo po­ziv­ni­ce od gra­do­na­čel­ni­ka, no zna­te da na taj dan ima­mo gus­ti ras­po­red od Mi­ro­go­ja do Tr­go­viš­ća. A ne­će spo­me­nik po­bje­ći, imat će­mo ga pri­li­ku gle­da­ti - otr­ki­va nam Stjepan Tuđ­man. S ob­zi­rom na to da ci­je­la Hr­vat­ska šu­ka ka­ko kip, ko­ji će pr­ko­si­ti vre­me­nu na za­gre­bač­kom kri­ža­nju Uli­ce Hr­vat­ske brat­ske za­jed­ni­ce i Vu­ko­var­ske, ne nalikuje na Fra­nju Tuđ­ma­na, pi­ta­li smo nje­go­va si­na Stje­pa­na što o to­me mis­li. - Što se ti­če svih skul­p­tu­ra i bis­ta di­ljem Hr­vat­ske, is­kre­no ni­sam sre­tan što je to pre­pu­šte­no is­klju­či­vo ima­gi­na­ci­ji umjet­ni­ka. Mo­ram na­ga­đa­ti što je umjet­nik li­kom mo­ga oca htio re­ći. Ne vo­lim što se kod mno­gih uop­će ne prepoznaje Franjo Tuđ­man - is­kren je Stjepan. Od svih mu se doj­mio je­di­no onaj u Ška­br­nji. - Ci­je­nim ki­pa­ra Kuz­mu Ko­va­či­ća, no mo­ram re­ći da me se naj­vi­še doj­mio onaj kip u Ška­br­nji. Je­di­no sam on­dje osje­tio ne­što dok sam ga gle­dao, za raz­li­ku od ki­pa u Kni­nu - nas­tav­lja is­kre­no. Do­da­je da su mu mno­gi pri­ja­te­lji pos­ta­vi­li slič­na pi­ta­nja, a kak­vih se sve ko­men­ta­ra nas­lu­šao o spo­me­ni­ci­ma nje­go­vu ocu, ka­že, ne­umjes­no bi bi­lo i po­nav­lja­ti.

19. OBLJETNICA SMR­TI

- Ja do­bro znam ka­kav je bio moj otac, što je mis­lio, što je že­lio i htio bih ga ta­ko vjer­nog vi­dje­ti, a ne da mi net­ko dru­gi tu­ma­či. Sma­tram da je bio mar­kant­na po­ja­va i ne znam zbog če­ga ga ra­de ne­pre­poz­nat­lji­vim. Što da vam ka­žem, po­ma­lo je to šo­kant­no kad gle­da­te, a ne pre­poz­na­je­te... - pri­ča nam Stjepan. Sje­tio se i ka­ko je obi­telj svo­je­dob­no pred­la­ga­la da ih kon­tak­ti­ra­ju kad se od­lu­či ne­ki pros­tor po­sve­ti­ti pr­vom hr­vat­skom pred­sjed­ni­ku i to mjes­to obi­lje­ži­ti ki­pom ili bis­tom, ka­ko bi po­mo­gli umjet­ni­ku. - Raz­go­va­ra­li smo tad s mno­gim ki­pa­ri­ma, no ni­je bi­lo in­te­re­sa. Po­jas­ni­li su mi ka­ko umjet­nik mo­ra ima­ti svo­ju slo­bo­du. Da­nas vi­di­mo što su pod ti­me mis­li­li - do­da­je. U Gra­du Za­gre­bu zna­ju na ko­ga sli­či kip kad ni­je na­lik Fra­nji Tuđ­ma­nu. Sa smi­je­škom ko­men­ti­ra­ju ka­ko ih pod­sje­ća na Pav­la Ka­li­ni­ća, še­fa za­gre­bač­kog Ure­da za uprav­lja­nje hit­nim si­tu­aci­ja­ma. Vi­di li on sam slič­nos­ti, pi­ta­li smo Ka­li­ni­ća. - Ne bih znao, ni­sam ga vi­dio - ka­že Ka­li­nić. Pi­ta­li smo ga ka­ko je to mo­gu­će s ob­zi­rom na to da je fo­to­gra­fi­ja bi­la u svim me­di­ji­ma i snim­ke na te­le­vi­zi­ji. - Ne či­tam no­vi­ne i ne gle­dam te­le­vi­zi­ju. Kad bu­de pos­tav­ljen kip i kad ga bu­dem po­gle­dao, evo pr­vo ću se va­ma ja­vi­ti - na­smi­ja­no će Ka­li­nić. Ako sve­ča­nost na Ban­di­će­vim fon­ta­na­ma pro­đe bez Tuđ­ma­no­vih, ne­će pro­ći i bez umi­rov­lje­no­ga ge­ne­ra­la Lju­be Će­si­ća Roj­sa, ko­ji je za tu pri­go­du oku­pio 12 umi­rov­lje­nih ge­ne­ra­la.

GENERALI UZ TUĐ­MA­NA

- Ovo ni­je Hr­vat­ska kakvu je zamislio Franjo Tuđ­man, kao što ni spo­me­nik ne nalikuje na nje­ga. No za me­ne je ot­kri­va­nje nje­go­va spo­me­ni­ka sve­ča­ni čin. Zbog toga sam oku­pio 12 ge­ne­ra­la svih ro­do­va voj­ske ko­ji smo bi­li uz Tuđ­ma­na - po­nos­no

OVO NI­JE HR­VAT­SKA KAKVU JE ZAMISLIO FRANJO TUĐ­MAN, KAO ŠTO NI SPO­ME­NIK NE NALIKUJE NA NJE­GA, RA­ZO­ČA­RAN JE LJUBO ĆESIĆ ROJS

nam ot­kri­va Rojs pa po­či­nje na­bra­ja­ti: “Sta­jat će­mo po šest sa sva­ke stra­ne uz pred­sjed­ni­ka. Bit će to Mi­lja­vac, Lu­cić, ja Rojs, Kre­šić, Kla­ušić, Ur­lik Do­ma­goj, Šti­mac, Ču­le­tić, Bo­bet­kov sin i os­ta­li. No­sit će­mo sve­ča­ne odo­re”. Kao i sva­ke go­di­ne, umi­rov­lje­ni generali pok­lo­nit će se Tuđ­ma­nu na nje­go­vu gro­bu. - Uju­tro će­mo bi­ti on­dje s obi­te­lji u 9.30 pri­je svih. Na­kon sve­ča­nog ot­kri­va­nja ki­pa, na­ve­čer nas če­ka mi­sa u cr­k­vi sv. Ma­ti slo­bo­de, ko­ju će pre­dvo­di­ti bi­skup Ko­šić, a sam kip će bla­gos­lo­vi­ti kar­di­nal Bo­za­nić - u da­hu nam pri­ča Rojs ko­ji je već sad spre­man za tu sve­ča­nost. Za­grep­ča­ni već tje­dan da­na pro­la­ze uz kip auto­ra Kuz­me Ko­va­či­ća, ko­ji je po na­rudž­bi Gra­da iz­ra­dio Tuđ­ma­na u bron­ci vi­so­kog 4,2 me­tra. Ina­če, ovaj aka­dem­ski ki­par već ima is­kus­tva sa spo­me­ni­ci­ma Fra­nji Tuđ­ma­nu jer je nje­gov kip po­dig­nut u Ška­br­nji te u Ve­li­kom Tr­go­viš­ću. Kovačić je ina­če pri­re­dio vi­še od 60 sa­mos­tal­nih iz­lož­bi te imao vi­še od 200 skup­nih iz­lož­bu u zem­lji i ino­zem­s­tvu. Do­bit­nik je mno­gih na­ci­onal­nih na­gra­da i priz­na­nja, ne­ko­li­ko me­đu­na­rod­nih priz­na­nja i tri hr­vat­ska dr­žav­na od­li­čja. Ipak, ovim spo­me­ni­kom ni­je obi­telj “obo­rio s no­gu”.

Tuđ­man u bron­ci vi­sok je 4,2 me­tra i bit će pos­tav­ljenu za­gre­bač­koj Ave­ni­ji Vu­ko­var

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.