OSVOJI TOYOTU AYGO

VSC (Ve­hi­cle Sta­bi­lity Con­trol) nad­zor sta­bil­nos­ti vo­zi­la Put­no ra­ču­na­lo HAC po­moć pri us­pi­nja­nju uz str­mi­nu

24sata - - PRVA STRANICA -

FANTASTIČNA TOYOTA AYGO JE KOMPAKTNA, MIRNA I TIHA, ALI I OKRETNA

U ti­je­ku je no­va na­grad­na igra u ko­joj uz kupone iz svo­jih omi­lje­nih dnev­nih no­vi­na i ma­lo sre­će mo­že­te osvo­ji­ti od­lič­nu na­gra­du - auto­mo­bil Toyotu Aygo. Svi­je­tao, hra­bar i dojm­ljiv, Aygo sja­ji LED dnev­nim svje­tli­ma spri­je­da i svje­tlos­nim pot­pi­som LED svje­tli­ma stra­ga, ko­ji mu da­ju je­dins­tve­ni noć­ni iz­gled. Oblo­ge lu­ka ko­ta­ča i stroj­no obra­đe­ni na­plat­ci, ko­ji­ma se Aygo od­li­ku­je, grad­ska su obu­ća po naj­no­vi­joj mo­di. Kom­pak­tan, mi­ran, tih, a ipak okre­tan, Aygo se bez na­po­ra kre­će spo­red­nim ces­ta­ma, za­kr­če­nim ave­ni­ja­ma i uskim par­ki­ra­li­šti­ma. Ima je­dins­tve­ni iz­gled unu­traš­njos­ti ko­ji se sla­že sa sva­kom osob­noš­ću. Teh­no­lo­gi­ja je iz­ne­na­đu­ju­će snaž­no zas­tup­lje­na u kom­pak­t­nom Aygou. Pa­met­na, si­gur­na i jed­nos­tav­na u ko­ri­šte­nju, in­te­gra­ci­ja pa­met­nog te­le­fo­na u Aygou je naj­bo­lji su­vo­zač. Uz va­še omi­lje­ne apli­ka­ci­je pres­li­ka­ne na Aygov do­dir­ni ekran od 7“, na ras­po­la­ga­nju je i gla­sov­no uprav­lja­nje Si­ri va­šeg pa­met­nog te­le­fo­na, do­bi­va­nje upu­ta za vož­nju, a os­ta­ja­nje na ve­zi i zabava u Aygou ne iz­i­sku­ju ni­ka­kav na­por. Oprem­ljen sus­ta­vom pred­su­dar­ne za­šti­te i upo­zo­re­njem za ne­na­mjer­no pres­tro­ja­va­nje – Aygo je spre­man za sve okol­nos­ti. Od po­ne­djelj­ka, 3. pro­sin­ca, do sri­je­de, 12. pro­sin­ca, sva­ki dan u 24sa­ta objav­lji­vat će se po je­dan na­grad­ni ku­pon. Kupone će či­ta­te­lji iz­re­zi­va­ti i sa­kup­lja­ti te će ti­je­kom 10 da­na sa­ku­pi­ti ukup­no 10 ku­po­na. U če­t­vr­tak, 13. pro­sin­ca, i pe­tak, 14. pro­sin­ca 2018., bit će objav­ljen po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni ku­pon. Jo­ker ku­po­ni su raz­li­či­ti. U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji kup­ci 24sa­ta ko­ji ti­je­kom na­grad­ne igre sa­ku­pe 10 na­grad­nih ku­po­na (ili 9 na­grad­nih ku­po­na + jo­ker ku­pon ili 8 na­grad­nih ku­po­na + 2 jo­ker ku­po­na), is­pu­ne ih tra­že­nim po­da­ci­ma i po­ša­lju na adre­su P.P. 195, 10001 Za­greb s naz­na­kom 24sa­ta na­grad­na igra “Osvoji Toyotu Aygo”. Ni­jed­na pris­ti­gla ku­ver­ta ko­ja u se­bi sa­dr­ži 10 ku­po­na, od ko­jih su mi­ni­mal­no dva is­ta ili 8 raz­li­či­tih ku­po­na i 2 is­ta jo­ker ku­po­na ko­ji za­mje­nju­ju pro­pu­šte­ne kupone ne­će bi­ti pri­hva­će­na i ne­će su­dje­lo­va­ti u na­grad­noj igri. U bubanj za iz­vla­če­nje ula­ze sve ku­ver­te s ku­po­ni­ma ko­je su pris­ti­gle na go­re na­ve­de­nu adre­su do če­t­vrt­ka, 20. pro­sin­ca 2018., do 9 sa­ti. Na­gra­da će se is­tog da­na jav­no iz­vla­či­ti u pros­to­ri­ja­ma re­dak­ci­je uz nad­zor tro­čla­ne ko­mi­si­je i pri­sut­nost jav­nog bi­ljež­ni­ka.

Aygo ima je­dins­tven iz­gled unu­traš­njos­tiko­ji se sla­že sa sva­kom osob­noš­ćuPROFINJENO VOZILO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.