Oni se ‘tu­ku’, a

A ŠTO ĆE­MO SAD? Os­ta­je da se vra­ti­mo pre­go­vo­ri­ma oko šved­skih Gri­pe­na, bez na­oru­ža­nja, no­vim F-16 di­rek­t­no iz SAD-a ili pak po­lov­ni­ma iz Por­tu­ga­la ili Grč­ke...

24sata - - NEWS -

Bi­zar­no je, ali is­ti­ni­to - Hr­vat­ska je ko­la­te­ral­na žrtva sva­đe vla­de SAD-a i Iz­ra­ela oko pro­da­je zra­ko­plo­va F-16. Sa­svim je neo­ubi­ča­je­no da bi se dva, ta­ko bli­ska stra­te­ška sa­vez­ni­ka u svjet­skim ge­opo­li­tič­kim od­no­si­ma, naš­la u klin­ču zbog ko­mer­ci­jal­nog ugo­vo­ra s tre­ćom dr­ža­vom ko­ja je, a ni­je baš ne­važ­no, i nji­ho­va sa­vez­ni­ca. Kad do­sad poz­na­te okol­nos­ti uz­me­mo u ob­zir, u ovom tre­nut­ku vr­lo je te­ško po­vje­ro­va­ti da će iz­ra­el­ski F-16, u ovom obli­ku, bi­ti pro­da­ni Hr­vat­skoj. U tom će slu­ča­ju na­tje­čaj MORH-a, na ko­jem je iz­ra­el­ska po­nu­da pro­gla­še­na naj­bo­ljom, bi­ti po­ni­šten. I on­da nit­ko ne zna što će se da­lje do­ga­đa­ti s mo­der­ni­za­ci­jom HRZ-a. To vi­še ne­će bi­ti pi­ta­nje za mi­nis­tra Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća ili MORH. To je on­da opet stra­te­ška od­lu­ka Plen­ko­vi­će­ve vla­de i svih dru­gih ins­ti­tu­ci­ja uklju­če­nih u taj osjet­ljiv pro­ces. Ho­će­mo li se vra­ti­ti sku­pim šved­skim Gri­pe­ni­ma, bez na­oru­ža­nja, no­vim F-16 di­rek­t­no iz SAD-a ili po­lov­ni­ma iz Por­tu­ga­la ili Grč­ke ko­ji, iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, ni­su za­do­vo­lj­li kri­te­ri­je pr­vog na­tje­ča­ja? Prek­si­noć je iz­ra­el­ski News ka­nal 10 pr­vi obja­vio de­ta­lje pri­je­po­ra Iz­ra­ela i SAD-a oko avi­ona za Hr­vat­sku. Ukrat­ko, iz­ra­el­ski me­dij ka­že ka­ko ame­rič­ki mi­nis­tar obra­ne Ja­mes Mat­tis ne do­pu­šta Iz­ra­elu da pro­da 12 bor­be­nih avi­ona F-16 Hr­vat­skoj. Te da je, proš­log po­ne­djelj­ka u Bruxel­le­su, iz­ra­el­ski pre­mi­jer Be­nja­min Bi­bi Ne­tanya­hu is­tu stvar spo­me­nuo Trum­po­vu še­fu di­plo­ma­ci­je Mi­ke Pom­peu. U raz­go­vo­ru s ame­rič­kim di­plo­mat­skim iz­vo­ri­ma u Za­gre­bu ni­smo mo­gli do­bi­ti po­t­vr­du o sa­dr­ža­ju raz­go­vo­ra Ne­tanya­hu-Pom­peo. Upu­će­ni smo na pri­op­će­nje ve­le­pos­lans­tva SAD-a. Pa­ž­lji­vo iš­či­ta­va­ju­ći nje­gov tekst u oči upa­da dio: “Vi­še od go­di­nu da­na mi (SAD, op.a.) smo ra­di­li s Iz­ra­elom na de­ta­lji­ma oko pred­lo­že­nog tran­sfe­ra avi­ona F-16. Ti­je­kom na­ših di­sku­si­ja bi­li smo pos­to­ja­ni i jas­ni oko teh­nič­kih uvje­ta pod ko­ji­ma mo­že­mo odo­bri­ti ovaj tran­sfer”. Ovo je jas­na in­di­ci­ja da su pro­ble­mi s ame­rič­kom stra­nom pos­to­ja­li i pri­je ne­go što su Iz­ra­el­ci da­li pi­sa­na jam­s­tva MORH-u za is­po­ru­ku F-16. Što se mo­že na­zva­ti i sta­no­vi­tom mu­lja­žom. Ili ba­rem ne­is­kre­noš­ću. Dak­le, u do­ku­men­tu iz si­ječ­nja 2018. Iz­ra­el jam­či is­po­ru­ku avi­ona s NATO kom­pa­ti­bil­nom opre­mom bez do­dat­nih tro­ško­va za nas. Za­tim, pre­uzi­ma­ju od­go­vor­nost za SLEP (pro­gram pro­du­lje­nja re­sur­sa) uz ko­ri­šte­nje ori­gi­nal­nih pro­ce­du­ra, di­je­lo­va i do­ku­men­ta­ci­je ame­rič­kog pro­izvo­đa­ča zra­ko­plo­va F-16, Loc­ke­ed Mar­tin. I, ko­nač­no, iz­ra­el­ska stra­na obve­za­la se pris­kr­bi­ti od vla­de u Wa­shin­g­to­nu tzv. TPT (Third Par­ty Agre­ement ili do­pu­šte­nje SAD-a svim ko­ris­ni­ci­ma na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me či­ji su ori­gi­nal­ni pro­izvo­đa­či ame­rič­ke kom­pa­ni­je da ih tran­sfe­ri­ra­ju ne­koj tre­ćoj dr­ža­vi, op.a.). Mi­nis­tar Krstičević in­zis­ti­rat će na pot­pu­nom po­što­va­nju odred­bi. Pos­tig­nu­ti do­go­vor, unu­tar do­go­vr­nih ga­ba­ri­ta, mo­ra se po­što­va­ti ili ga jed­nos­tav­no ne­će bi­ti, po­jas­ni­li su hr­vat­ski iz­vo­ri. Ne­ugod­na je si­tu­aci­ja kad Hr­vat­ska is­pa­da us­put­na žrtva ne­jas­nih nes­po­ra­zu­ma Je­ru­za­le­ma i Wa­shin­g­to­na. A to je i pri­lič­no neo­z­bilj­no, ujed­no ra­zo­ča­ra­va­ju­će od dr­ža­va ko­je na­zi­va­ju Hr­vat­sku dra­go­cje­nim part­ne­rom i sa­vez­ni­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.